Предоставяне на фиксирани телефонни услуги и интернет услуги за нуждите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на публ. покана и търгове: 
Възложена

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9049586/13.01.2016 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Предоставяне на фиксирани телефонни услуги и интернет услуги за нуждите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър“

 

Предмет на настоящата публична покана е осигуряване на фиксирани телефонни услуги и интернет услуги, съгласно специфичните условия и технически изисквания, описани в Техническата спецификация, за директните телефонни постове и телефонните централи на Възложителя, в рамките на прогнозната стойност.

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 17:00 ч. на 22.01.2016г.

Номер: 11231
Датасортиране на иконите Файл за изтегляне Описание Размер
13.01.2016 publichnapokanaaop.pdf Публична покана АОП 424.41 KB
13.01.2016 tehnicheskaspecifikacia.pdf Техническа спецификация 315.14 KB
13.01.2016 usloviaiukazania.pdf Условия и указания 743.04 KB
13.01.2016 prilojenia.zip Приложения 512.54 KB
20.01.2016 otgovorpitane99-1018012016.pdf Разяснение 1 от 19.01.2016 132.9 KB
21.01.2016 otgovorpitane99-1021012016.pdf Разяснение 2 от 21.01.2016 72.79 KB
01.02.2016 prot29012016agkk.pdf Протокол от разглеждане и оценка на оферти 206.97 KB
10.02.2016 km-20-2016mobiltelead.pdf Договор КМ -20-2016 999.12 KB