Премини към основното съдържание

Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни електронни административни услуги, чрез провеждане на специализирано обучение

3 August 2015
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София,
ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9044479/03.08.2015 год. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни електронни административни услуги, чрез провеждане на специализирано обучение“, съгласно техническото задание, приложено към условията за участие към публичната покана, в  рамките на прогнозната стойност. 

Публичната покана се публикува в изпълнение на проект „Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни електронни административни услуги чрез специализирано обучение”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд,  съгласно Договор № 14-22-29 от 28.10.2014 г.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 14:00 ч. на 13.08.2015 г.

 

Отварянето на офертите ще се състои на 14.08.2015 г. от 10:00 ч. в
гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1. То е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
02.03.2016 dogovordd-9302092015.pdf Договор- Балистик Сел ЕООД 530.61 KB
20.08.2015 protokolklasiraneuchastnici13280.pdf Протокол от класиране - 19.08.2015 1.35 MB
03.08.2015 obrazciobuchenie.doc 290.5 KB
03.08.2015 proektdogovor.doc 151.5 KB
03.08.2015 publpokanapovishavanekvalif.pdf 2.86 MB

slogan bg