Премини към основното съдържание

Осигуряване на застраховки за нуждите на АГКК

11 November 2013
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

Уведомление за избор на изпълнител след проведена процедура чрез публична покана

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1,  Ви уведомява, че след проведен избор чрез публична покана с уникален код Рег. № 9022055/08.11.2013 год. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с предмет:  
„Осигуряване на застраховки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър”, при следните самостоятелно обособени позиции: 
1. „Застраховка на имущество” – за недвижимите имоти - държавна собственост, управлявани от АГКК, посочени в списък – Приложение № 1;
2. Застраховка “Гражданска отговорност” по чл.249, т.1 от Кодекса за застраховането и Наредба № 24 от 08.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл.249, т.1 и т.2 от Кодекса за застраховането и методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства, относно моторни превозни средства (МПС) и злополука на местата в МПС, собственост на АГКК, посочени в списък – Приложение № 2;
3. Застраховка на сухопътни превозни средства, собственост на АГКК, посочени в списък -Приложение № 3, при условията на "Пълно автокаско",  
За изпълнители по обособени позиции са избрани:
1. „Застраховка на имущество” – ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД
2. Застраховка “Гражданска отговорност” – ЗАД „Армеец”
3. Застраховка “Пълно автокаско” - ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма. "а" - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, Рег. № 9022055/08.11.2013 год. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, и сключване на договор с предмет:   

Осигуряване на застраховки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър”, при следните самостоятелно обособени позиции:

1. „Застраховка на имущество” – за недвижимите имоти - държавна собственост, управлявани от АГКК, посочени в списък – Приложение № 1;

2. Застраховка “Гражданска отговорност” по чл.249, т.1 от Кодекса за застраховането и Наредба № 24 от 08.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл.249, т.1 и т.2 от Кодекса за застраховането и методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства, относно моторни превозни средства (МПС) и злополука на местата в МПС, собственост на АГКК, посочени в списък – Приложение № 2;

3. Застраховка на сухопътни превозни средства, собственост на АГКК, посочени в списък -Приложение № 3, при условията на "Пълно автокаско". 

 

Офертата се подава в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 12:00 ч. на 18.11.2013 г.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
11.11.2013 pril1imustestvo.doc Приложение 1 - Имущество 15.5 KB
11.11.2013 pril3ocenkaavt2014.xls Приложение 3 - списък автомобили 20 KB
11.11.2013 zastrahovkidokum.rar Документация, приложения 682.23 KB

slogan bg