Премини към основното съдържание

Осигуряване на застраховки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

27 November 2012
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма. "а" - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 3, т. 2 ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана и сключване на договор с предмет:  

„Осигуряване на застраховки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър”, при следните обособени позиции:

I-ва позиция: „Застраховка на имущество” – за недвижимите имоти - държавна собственост, управлявани от АГКК, посочени в списък – Приложение № 1;

 IІ-ра позиция: Застраховка “Гражданска отговорност” по чл.249, т.1 от Кодекса за застраховането и Наредба № 24 от 08.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл.249, т.1 и т.2 от Кодекса за застраховането и методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства, относно моторни превозни средства (МПС), собственост на АГКК, и Застраховка „Злополука на лицата в МПС”, включително и на водача в МПС-тата, посочени в списък - Приложение № 2;

 Офертата се подава в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 16:00 ч. на 05.12.2012 г.

Дата Файл за сваляне Описание Размер
27.11.2012 publpokana9941527112012.pdf Публична покана 6.87 MB
27.11.2012 prilojeniqzastrahovki-pokana.doc Оферта за участие 230 KB
27.11.2012 pril2-grazdanskazelenakasko.xls Приложение - автомобили 32 KB
27.11.2012 pril1imustestvo.doc Приложение - имущество 34.5 KB

slogan bg