Премини към основното съдържание

Определяне на местоположението на морски плажове и местоположението и вида на дюните, разположени на територията на Черноморското крайбрежие

14 May 2013
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма. "а" - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 3, т. 2 ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана и сключване на договор с предмет:  

            “Определяне на местоположението на морски плажове и местоположението и вида на дюните, разположени на територията на Черноморското крайбрежие", разделена на две обособени позиции:

I-ва обособена позиция: "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 35а на ЗКИР и на специализирани карти и регистри по ЗУЧК за плажовете и дюните на селата Осеново, Близнаци, Ново Оряхово, Шкорпиловци и Самотино, област Варна"

ІІ - ра обособена позиция: "Създаване на специализирани карти и регистри по ЗУЧК на дюните, разположени на територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри"

            Оферти могат да се подават за всяка обособена позиция поотделно или за двете обособени позиции заедно.

            Офертата се подава в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 14:00 ч. на 21.05.2013 г.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
23.05.2013 obqvaklasirane.doc Обява за класиране на участниците 30.5 KB
14.05.2013 pokana1.pdf Публична покана 2.67 MB
14.05.2013 prilojeniq.rar Приложения 131.66 KB
14.05.2013 technzadaniq.pdf Техническо задание 521.87 KB

slogan bg