Премини към основното съдържание

Охрана на имуществото на Агенция по геодезия, картография и кадастър

14 December 2012
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма. "а" - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 3, т. 2 ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, Рег. № 9010242/13.12.2012 г. в регистъра на АОП, и сключване на договор с предмет:  
            „Охрана на имуществото на Агенция по геодезия, картография и кадастър”.
Офертата се подава в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 14:00 ч. на 20.12.2012 г.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
14.12.2012 ohranazasaita.rar Приложения 152.49 KB
14.12.2012 technzadaniepublpokanaohranaagkk2012.pdf Техническо задание 215.63 KB
14.12.2012 publpokanaohranaagkk2012.pdf Публична покана 1.46 MB

slogan bg