Доставка на канцеларски материлаи и консумативи

Версия за печатВерсия за печат
Статус на публ. покана и търгове: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате при условията на
чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9050977/02.03.2016 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“. 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала”
№ 1, ет. 1-ви – деловодство, в срок до 12:00 ч. на 15.03.2016 г.

Отварянето на офертите ще се състои на 15.03.2016 г. (вторник), в 14:30 ч., на адрес: гр. София, ул. „Мусала“ № 1, при условията на чл. 68, ал. 3 ЗОП.

Номер: 11662
Датасортиране на иконите Файл за изтегляне Описание Размер
02.03.2016 kancmataopfed02032016.pdf Публична покана АОП- канцеларски материали 149.06 KB
02.03.2016 kmppdox02032016pdf.pdf Публична покана АГКК- канцеларски материали 434.74 KB
02.03.2016 tehnzadkm02032016.pdf Техническо задание- канцеларски материали 868.75 KB
02.03.2016 prilogeniya-kanc-mater.rar Приложения- канцеларски материали 200.32 KB
18.03.2016 protokolkomisiqkancelarskipp2016.pdf Протокол от комисия за класиране 765.38 KB
28.03.2016 dd-43-2016ats-blgariyaood.pdf Договор ДД-43-2016 1.69 MB