Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца

Версия за печатВерсия за печат
Статус на публ. покана и търгове: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала“ № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а“ - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9047436/09.11.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца“, съгласно техническото задание, приложено към публичната покана, в  рамките на прогнозната стойност. 

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала“
№ 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 15:00 ч. на 19.11.2015 г.

Номер: 10725
Датасортиране на иконите Файл за изтегляне Описание Размер
09.11.2015 publpokanaaop.pdf Публична покана АОП 179.84 KB
09.11.2015 publpokanaagkk.pdf Публична покана АГКК 405.41 KB
09.11.2015 tehnicheskozadanie.pdf Техническо задание 25.75 KB
09.11.2015 dogovorproekt.pdf Договор-проект 266.7 KB
09.11.2015 prilojeniq.docx Приложения 35.63 KB
13.11.2015 99-3511311.pdf Разяснение 99-351/13.11.2015 122.92 KB
26.11.2015 protokol25112015.pdf Протокол от отваряне и класиране на оферти/25.11.2015 725.28 KB
27.11.2015 dd-129-2015blgarskauchilishchnaindustriyaood.pdf Договор № ДД-129/27.11.2015 2.87 MB