Доставка и монтаж на газово съоръжение и инсталация за нуждите на Службата по геодезия, картография и кадастър - гр.София при Агенция по геодезия, картография, съгласно одобрените проекти

Версия за печатВерсия за печат
Статус на публ. покана и търгове: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9046093/18.09.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Доставка и монтаж на газово съоръжение и инсталация за нуждите на Службата по геодезия, картография и кадастър - гр.София при Агенция по геодезия, картография, съгласно одобрените проекти“. 

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала”
№ 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 17:00 ч. на 01.10.2015 г.

Отварянето на офертите ще се състои на 02.10.2015 г. (петък), в 10.00 ч., гр. София, ул. „Мусала“ № 1, при условията на чл.68, ал.3 ЗОП.

Номер: 10442
Датасортиране на иконите Файл за изтегляне Описание Размер
18.09.2015 pokana.pdf Покана АОП 595.91 KB
18.09.2015 tehnicheskozadaniegassofiya.pdf Техническо задание 150.85 KB
18.09.2015 proektsofiya.rar Архитектурни проекти 5.86 MB
18.09.2015 prilozheniyasofiya.doc Приложения 125.5 KB
16.10.2015 protokolsofiagas.pdf Протокол от разглеждане и класиране на оферти 585.55 KB
21.12.2015 dd-118-2015kaloriyaeood.pdf Договор №ДД-118/09.11.2015 721.61 KB