Премини към основното съдържание

Доставка и монтаж на газово съоръжение и инсталация за нуждите на Службата по геодезия, картография и кадастър - гр.София при Агенция по геодезия, картография, съгласно одобрените проекти

18 September 2015
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9046093/18.09.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Доставка и монтаж на газово съоръжение и инсталация за нуждите на Службата по геодезия, картография и кадастър - гр.София при Агенция по геодезия, картография, съгласно одобрените проекти“. 

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала”
№ 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 17:00 ч. на 01.10.2015 г.

Отварянето на офертите ще се състои на 02.10.2015 г. (петък), в 10.00 ч., гр. София, ул. „Мусала“ № 1, при условията на чл.68, ал.3 ЗОП.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
21.12.2015 dd-118-2015kaloriyaeood.pdf Договор №ДД-118/09.11.2015 721.61 KB
16.10.2015 protokolsofiagas.pdf Протокол от разглеждане и класиране на оферти 585.55 KB
18.09.2015 prilozheniyasofiya.doc Приложения 125.5 KB
18.09.2015 proektsofiya.rar Архитектурни проекти 5.86 MB
18.09.2015 tehnicheskozadaniegassofiya.pdf Техническо задание 150.85 KB
18.09.2015 pokana.pdf Покана АОП 595.91 KB

slogan bg