Премини към основното съдържание

Административно-техническа помощ на Службите по геодезия, картография и кадастър, състояща се в окомплектоване на документи, сортиране, подреждане, класифициране и подготовка за архивиране на преписки

14 August 2015
Статус на публ. покана и търгове
Възложена
Оттеглена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, 
ул. „Мусала” № 1, Ви уведомява, че със Заповед № РД-13-288/20.08.2015год. на Изпълнителния директор на АГКК, на основание чл. 101б, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, и чл. 9а, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки, 

ТАЗИ ПУБЛИЧНА ПОКАНА Е ОТТЕГЛЕНА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София,
ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9044896/14.08.2015 год. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Административно-техническа помощ на Службите по геодезия, картография и кадастър, състояща се в окомплектоване на документи, сортиране, подреждане, класифициране и подготовка за архивиране на преписки”. 

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 15:00 ч. на 26.08.2015 г.

 

Отварянето на офертите ще се състои на 27.08.2015 г. от 11:30 ч. в
гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1. То е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
14.08.2015 prilojenia.rar Приложения 128.99 KB
14.08.2015 publichnapokanaadmtehnpomoshtslujbi.pdf Публична покана АОП 910.01 KB

slogan bg