Премини към основното съдържание

СГКК към АГКК

ГР. РАЗГРАД  7200 

Ул. “Бузлуджа” №2, ет.6 и 7

Градски транспорт: няма. Безплатно паркиране в района на СГКК. 

карта в  Google map

 

Тел:: 084/661355

Виж имейла...

ИНЖ. ГАНЧО ПЕТРОВ

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА САМУИЛ

с. Самуил 7454, ул. „Хаджи Димитър“ № 2

Оправомощени лица по зап. №РД-13-157/28.07.2017

Ахмед Салиев Неджибов

Хюсеин Али Реджеб 

e-mail: Виж имейла...

ОБЩИНА РАЗГРАД

гр. Разград 7200, бул. „Бели Лом” № 37 А

Оправомощени лица по зап. №РД-13-197/01.09.2017

Кремена Росенова Неделчева

Пламена Йорданова Анферос

Павлинка Игнатова Добрева

Станислава Петрова Дачева

Бахтишен Сали Тефик

Цветомира Любомирова Иванова

Мирослав Тодоров Грънчаров

инж. Христо Стоянов Христов

Петя Александрова Петрова

 

гр. Цар Калоян

Площад ” Демокрация „ №1

Община гр. Цар Калоян, Стая № 213 ет. III

Сл. тел  08424 2242

Оправомощени лица по зап. №РД-13-238/30.10.2017

Метин Селман Карасюлейман

Мейлин Еролова Хасанбашева

Неджмие Салиева Карасюлейманова 

e-mail: Виж имейла...

Работно време  8-12 ч. и 13-17 ч.

 

гр. Исперих

ул. "В. Левски" № 70, ІІ етаж , стая № 18

Оправомощени лица по зап. №РД-13-223/12.10.2017

Халюк Хюсеин Хюсеин

инж. Ерол Ваид Закир

тел.08431/2178 ТСУ, 0882555634

Виж имейла...

Работно време:

всеки ден от 8 ч. – 12 ч. и от 13 ч. – 17 ч.

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

slogan bg