Премини към основното съдържание

СГКК- РАЗГРАД

СГКК към АГКК

ГР. РАЗГРАД  7200 

Ул. “Бузлуджа” №2, ет.6 и 7

ИНЖ. ГАНЧО ПЕТРОВ

 

Тел:: 084/661355

Виж имейла...

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА САМУИЛ

с. Самуил 7454, ул. „Хаджи Димитър“ № 2

Оправомощени лица по зап. №РД-13-157/28.07.2017

Ахмед Салиев Неджибов

Гина Петрова Занкова

e-mail: Виж имейла...

ОБЩИНА РАЗГРАД

гр. Разград 7200, бул. „Бели Лом” № 37 А

Оправомощени лица по зап. №РД-13-197/01.09.2017

Кремена Росенова Неделчева

Пламена Йорданова Анферос

 

Гр. Цар Калоян

Площад ” Демокрация „ №1

Община гр. Цар Калоян, Стая № 213 ет. III

Сл. тел  08424 2242

Оправомощени лица по зап. №РД-13-238/30.10.2017

Метин Селман Карасюлейман

Мейлин Еролова Хасанбашева

Неджмие Салиева Карасюлейманова 

e-mail: Виж имейла...

Работно време  8-12 ч. и 13-17 ч.

 

гр. Исперих

ул. "В. Левски" № 70, ІІ етаж , стая № 18

Оправомощени лица по зап. №РД-13-223/12.10.2017

Халюк Хюсеин Хюсеин

инж. Ерол Ваид Закир

тел.08431/2178 ТСУ, 0882555634

Виж имейла...

Работно време:

всеки ден от 8 ч. – 12 ч. и от 13 ч. – 17 ч.

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица

понеделникСряда и петък

13.00 - 15.00

началника на СГКК 

Сряда

09.30 - 12.00

slogan bg