Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН, област Разград

Сканирана заповед

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-238-1 /15.06. 2020 г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 414 от 09.06.2020 г.(наш рег. № 09-2 (119) от 09.06.2020 г.) на кмета на община Цар Калоян, област Разград 

ДОПЪЛВАМ

           Заповед № РД-13-238 от 30.10.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по

геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:

 

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Мейлин Еролова Хасанбашева – гл. експерт в „Общинска собственост и търгове“, се добавя още 1 /едно/ лице, а именно:

 

            Неджмие Салиева Карасюлейманова – специалист „Човешки ресурси“;

           

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Цар Калоян, на началника на СГКК – Разград, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Разград и Община Цар Калоян.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Разград.                     

                                   

                       

                                   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д

№ РД-13-238/30.10.2017 г.

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 656 от 24.10.2017 г. на кмета на община Цар Калоян, област Разград (наш рег. № 09-3 (179) от 24.10.2017 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Цар Калоян, област Разград:

            Метин Селман Карасюлейман – ст. специалист в „Общинска собственост“;

            Мейлин Еролова Хасанбашева – гл. експерт в „Общинска собственост и търгове“,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-138 от  30.10.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Цар Калоян, на територията на община Цар Калоян – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Разград.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на община Цар Калоян и на началника на СГКК Разград, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК Разград и Община Цар Калоян.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Разград.

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        инж. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията.

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти и за издаване на удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн., ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg