Премини към основното съдържание

ОБЩИНА РАЗГРАД, област Разград

З А П О В Е Д

№ РД-20-6 / 20.04.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писма № 12-00-36/26.01.2021 г. на Кмета на община Разград, област Разград (наш рег. № 09-3 (51) от 14.04.2021 г.)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

     Заповед № РД-13-197/01.09.2017 г., допълнена със Заповеди №РД-13-197(1)/07.10.2019 г. и №РД-13-197(2)/10.10.2019  на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    § 1. В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:
1.    Думите „Стоян Валентинов Стоянов – данъчен инспектор в отдел МДТ“  и „Павлина Стоянова Добрева – данъчен инспектор в отдел МДТ “ се заличават;
    2. Точка 1 се допълва с още три лица, а именно:
•    Мирослав Тодоров Грънчаров – заместник-кмет на Община Разград;
•    инж. Христо Стоянов Христов – Директор Дирекция “Устройство на територията, кадастър, контрол на строителството“;
•    Петя Александрова Петрова –  инспектор в отдел МДТ.

    § 2. Да се прекрати достъпът на Стоян Валентинов Стоянов и Павлина Стоянова Добрева до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на  Мирослав Тодоров Грънчаров, инж. Христо Стоянов Христов, Петя Александрова Петрова до КАИС.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Разград, на началника на СГКК – Разград, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията към АГКК, за сведение и изпълнение.

    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Разград и Община Разград.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Разград.

        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 
 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-197/01.09.2017 г. 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № АО-05-03-3606-1 от 30.08.2017 г. на кмета на Община Разград 

Н А Р Е Ж Д А М: 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Разград:

            Кремена Росенова Неделчева – гл. специалист в отдел ТСУ;

            Пламена Йорданова Анферос – гл. специалист в отдел ТСУ,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-99 от 01.09.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Разград, в района на община Разград – урбанизирана и неурбанизирана територията, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Разград.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Разград и на началника на СГКК – Разград, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Разград и Община Разград.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Разград.

 

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

 

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до административната информационна система на кадастъра (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2, на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя, чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.  

 

slogan bg