Премини към основното съдържание

Възстановяване на надплатени и погрешно преведени суми

Документи за изтегляне

 

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) възстановява недължимо платени държавни такси и погрешно/неправилно преведени/внесени суми при възникване на някоя от следните хипотези:

1. Държавна такса за неизпълнена услуга (изцяло или частично);

2. Държавна такса за неспазен срок за изпълнение на „бърза“ услуга;

3. Повторно преведена сума за извършване на заявена вече услуга;

4. Неправилно определен размер на държавната такса;

5. Захранване на сметка в Кадастрално-административната информационна система (КАИС), без да са заплатени услуги от нея (неусвоена сума по сметка в КАИС);

6. Грешно/неправилно преведена сума (без да е подадено заявление за извършване на услуга и не е поискано захранване на сметка в КАИС).

Заявлението за възстановяване на недължимо платена държавна такса или погрешно/неправилно преведена сума се попълва по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията. Образецът на заявлението е достъпен за всички заинтересовани лица, чрез осигуряването му на хартиен носител в приемните на СГКК в страната и чрез публикуването му на електронната страница на АГКК www.cadastre.bg.

Заявлението се подписва от заявителя или от упълномощено от него лице, в случаите на упълномощаване.

Заявлението следва да съдържа всички реквизити, съгласно утвърдения  образец, като към него се прилага копие от платежен документ и пълномощно, в случаите на упълномощаване.

Заявлението се изтегля , попълва се и се подава по един от следните начини:

1. В деловодството на АГКК или СГКК

2. Изпраща се по пощата на адреса на АГКК, респ. СГКК

3. Изпраща се по електронен път, подписано с електронен подпис на e - mail адреса на АГКК : Виж имейла....

 

Срокът за разглеждане на постъпилите заявления за недължимо платени държавни такси и погрешно/неправилно преведени/внесени суми по сметка на Агенцията е 30-дневен, считано от регистриране на заявлението.

slogan bg