Възстановяване на надплатени и погрешно преведени суми

Версия за печатВерсия за печат

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) възстановява недължимо платени държавни такси при възникване на някоя от следните хипотези:     

  • Платена такса при подаване на заявление за извършване на услуга, в процеса на изпълнение на което се установи, че заплатените услуги не могат да бъдат изпълнени или са изпълнени частично;
  • Превеждане на суми, несвързани с изпълнение на конкретно заявление;
  • Двойно или погрешно преведена сума;
  • Неизползван кредитен лимит  в приложението за отдалечен достъп kais.cadastre.bg.

 

  • За възстановяване на недължимо платена държавна такса заявителят или упълномощено от него лице попълва и подписва Заявление за възстановяване образец 1 (образецът на заявлението е достъпен и на хартиен носител в приемните на Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)).

Заявлението се депозира в деловодството на съответната СГКК, като следва да съдържа всички реквизити и към него се прилага копие от платежен документ и пълномощно, в случаите на упълномощаване.

В рамките на един календарен месец от подаване на Заявлението за възстановяване, заявителят получава или одобрената за възстановяване сума по посочения от него начин или писмо с мотивиран отказ за възстановяване.

Заявлението се изпраща по електронен път, подписано с електронен подпис на e - mail: acad@cadastre.bg  или се депозира в деловодството на АГКК или в приемните на СГКК, като следва да съдържа всички реквизити и към него се прилага копие от платежен документ и пълномощно, в случаите на упълномощаване.

В рамките на петнадесет работни дни от подаване на Заявлението за възстановяване, заявителят получава или одобрената за възстановяване сума по посочения от него начин или писмо с мотивиран отказ за възстановяване.

Прикачени документиРазмер
Образец 163.5 KB
Образец 256.5 KB