Премини към основното съдържание

УСЛОВНИ ЗНАЦИ ЗА ЕДРОМАЩАБНИ ТОПОГРАФСКИ КАРТИ- МАЩАБИ 1:10 000, 1:5000 И 1:2000

отм. със зап. РД-13-375/12.12.2014

Издадени от Министерството на териториалното развитие и строителството, управление “Кадастър и геодезия” през 1993 г.

Стереотипно издание

Анотация

“Условни знаци за едромащабни топографски карти в М 1:10 000, 1:5 000 и 1:2 000 са задължителни за ползуване от ведомствата, институтите и организациите, които изработват и обновяват картата. В основни линии те запазват характера на условните знаци – издание на ГУГК от 1973 г. за карти в същите мащаби, като са внесени допълнения и изменения в резултат на натрупания опит, направените предложения от заинтересованите ведомства и служби и са съгласувани с действуващите нормативни документи.
Условните знаци са одобрени от МСА – Началника на Главното управление по геодезия, картография и кадастър и влизат в сила от 1.I.1982 г. Същите отменят условните знаци за едромащабни карти в мащаби 1:10 000, 1:5 000 и 1:2 000 – издание на ГУГК, 1973 г.

Опорна и снимачна основа

Табло 1 (Условни знаци № 1 - 9)

Табло 2 (Условни знаци № 10 - 13)

Населени места

Табло 3 (Условни знаци № 14 - 20)

Табло 4 (Условни знаци № 21 - 30)

Табло 5 (Условни знаци № 31 -34)

Промишленост

Табло 6 (Условни знаци № 35 - 42)

Табло 7 (Условни знаци № 43 -49)

Табло 8 (Условни знаци № 50 - 54)

Надземни проводи

Табло 9 (Условни знаци № 55 - 63)

Табло 10 (Условни знаци № 64 - 67)

Транспортни съоражения

а)Железопътни линии

Табло 11 (Условни знаци № 68 - 78)

Табло 12 (Условни знаци № 79 - 88)

Табло 13 (Условни знаци № 89- 99)

б)Пътища

Табло 14 (Условни знаци № 100 - 110)

Табло 15 (Условни знаци № 111 - 117)

б)Мостове, бродове и пристанища

Табло 16 (Условни знаци № 1118 - 126)

Табло 17 (Условни знаци № 127 - 130)

Хидрография

Табло 18 (Условни знаци № 131 - 137)

Табло 19 (Условни знаци № 138 - 142)

Табло 20 (Условни знаци № 143 - 146)

Табло 21 (Условни знаци № 147 - 154)

Табло 22 (Условни знаци № 155 - 161)

Табло 23 (Условни знаци № 162 - 167)

Граници и огради

Табло 24 (Условни знаци № 168 - 176)

Табло 25 (Условни знаци № 177 - 179)

Растителна и почвена покривка

Табло 26 (Условни знаци № 180 -186)

Табло 27 (Условни знаци № 187- 192)

Табло 28 (Условни знаци № 193 - 200)

Табло 29 (Условни знаци № 201 - 206)

Табло 30 (Условни знаци № 207 - 209)

Релеф

Табло 31 (Условни знаци № 210 - 218)

Табло 32 (Условни знаци № 219 - 224)

Табло 33 (Условни знаци № 225 - 230)

Табло 34 (Условни знаци № 231 - 234)

Комбинирани условни знаци

Табло 35 (Условни знаци № 235 - 241)

Табло 36 (Условни знаци № 242 - 246)

Табло 37 (Условни знаци № 247)

Генерализация на карта в М 1:10 000,1:5 000 и 1:2 000

Табло 38 (Условни знаци № 248)

Шрифтове за картографски оригинали

Табло 39 (Надписи № 248 - 258)

Табло 40 (Надписи № 258 - 264)

Табло 41(Надписи № 265 - 272)

Шрифтове за топоографски оригинали

Табло 42 (Надписи № 273 - 279)

Табло 43 (Надписи № 280 - 285)

Пояснения

Образец за оформяване рамките на картните оригинали

slogan bg