Премини към основното съдържание

980 Предоставяне на списък с координати на подробни точки

Услуги

Услуги от Кадастралната карта и кадастралните регистри

 • Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя списък с координати на подробни точки, които определят границата на даден имот. Услугата може да се заяви и заедно с издаването на скица на същия имот. Услугата се предоставя и като вътрешна електронна административна услуга, автоматизирано, чрез Кадастрално-административната информационна система на агенцията, на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги.
 • На основание на:
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 55, ал. 1
  • Постановление № 293 от 08.11.2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. - §. 3, ал. 2
  • Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри - чл. 39, т. 2
  • Закон за електронното управление - чл. 40, ал. 1
  • Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги - чл. 9, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • Обикновена услуга - 7 работни дни; Бърза услуга - 3 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Изпълнителен директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд по местонахождение на имота
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Ред за обжалване:

   - Подавате жалбата до Административния съд по местонахождение на имота.

   Срок за обжалване:

   - 14-дневен от получаване на съобщението за издаване на административния акт.

    

Ограничения и условности:

 • 1. Съгласно изменение (ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 08.01.2021г.) на § 3, ал. 2 от ПЗР на Постановление № 293 от 8.11.2016 г. услугата се  предоставя при описаните условия до 31.12.2023 г.

  2. Услугата се предоставя по електронен път:

     2.1.  Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

  За да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

     2.2.  Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

  3. Услугата се предоставя и като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ), автоматизирано, чрез Кадастрално-административната информационна система на агенцията (КАИС), на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги, въз основа на заявление до АГКК за достъп до ВЕАУ в КАИС. 

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена

Изисквания, процедури, инструкции

Форма и начин на заявяване на услугата

- Със заявление на гише в център за административно обслужване /заявление се подава до избрана от заявителя служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК), независимо от местонахождението на недвижимия имот. При заявяване на услуга на ГИШЕ, заявлението се попълва електронно от СЛУЖИТЕЛ НА СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление;

- През уеб-портала за електронни услуги – КАИС (изисква се регистрация в портала);

- Със заявление по пощата;

- Чрез ССЕВ.

Необходими документи

Заявление;

Документ за платена такса.

Форма и начин на предоставяне на услугата

Списъкът с координатите на подробните точки на един имот се получава от потребителя на услугата по избрания в заявлението начин:

- на място, в центъра за административно обслужване на СГКК;

- чрез куриерска услуга за сметка на заявителя;

- в профила на регистриран потребител в КАИС - портал, като електронен документ;

- чрез ССЕВ.

Предоставяне на услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ)

АГКК предоставя услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги, въз основа на заявление за получаване на достъп до ВЕАУ в КАИС. След получаване на права за ВЕАУ, при заявяване на услуга през КАИС портал, потребителят задължително посочва нормативно и фактическо основание, съгласно които заявяваната услуга е необходима за изпълнение на законови правомощия и/или за предоставяне на електронни административни услуги. 

Заявление от административни органи за достъп до ВЕАУ се подава до АГКК чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС/ССЕВ).

Останалите лица подават заявлението до АГКК чрез ССЕВ или на адрес: Виж имейла...

Образци

Заявление за извършване на услуги от КККР

Заявления за достъп до ВЕАУ

Заплащане

За услугата се заплаща такса

За една точка:

Обикновена услуга – 0,50 лв.

Бърза услуга - 1.00 лв

При заявяване и получаване по електронен път, таксата на услугата се намалява с 30%.

Таксата за услугата се предплаща.

Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след заплащане на дължимата държавна такса.

При предоставяне на услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) не се дължи държавна такса.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

По електронен път

slogan bg