Премини към основното съдържание

965 Предоставяне на координати и височини на геодезическа точка, определена чрез ГНСС измервания, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат)

Услуги

Услуги предоставяни от Геокартфонд

  • Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя пространствените координати на точките от геодезическата основа, които са необходими за извършване на преки геодезически измервания при реализиране на инвестиционни проекти, обекти на инженерната инфраструктура, при поддържане на кадастралната и специализирани карти в актуално състояние и др. Данните за геодезическите точки са публикувани в информационната система на кадастъра и могат да бъдат ползвани безвъзмездно.
 • На основание на:
  • Закон за геодезията и картографията - чл. 22
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3; чл. 58, ал. 6
  • Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.) - чл. 49 и, ал. 1, т. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Изпълнителен директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Ред за обжалване:

   - Подавате жалбата до Административен съд.

   Срок за обжалване:

   - 14-дневен от получаване на съобщението за издаване на административния акт.

 • Ограничения и условности:
  •  Услугата се предоставя по електронен път:

   - Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС). За да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС);

   -  Чрез електронната поща на  Геокартфонд или онлайн формата на заявяване;

   -  Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел "Геодезия, картография и геокартфонд"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, обл. София (столична), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, ул. Мусала № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 8188322
Адрес на електронна поща: Виж имейла...
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Дирекция "Геодезия и картография"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, обл. София (столична), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, ул. Мусала № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: Виж имейла...
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Изисквания, процедури, инструкции

Форма и начин на заявяване на услугата

Подавате заявление:

- На място в административното звено на Геокартфонд;

- По електронен път чрез e-mail: Виж имейла... или чрез онлайн формата на заявяване;

- Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС;

- Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя;

- Чрез ССЕВ.

Необходими документи/данни

Заявление.

Специални изисквания към съдържанието на заявлението - задължително се посочват номерът на точката и наименованието на обекта (ГММП или др.), в който е определена. Задължително в заявлението се посочват и формата (в цифров вид и/или на хартия) и желаният начин на предоставяне на услугата.

Форма и начин на предоставяне на услугата

Услугата се предоставя:

- В цифров вид (PDF формат);

- Документ на хартия.

Заявителят получава извадка от регистрите на точките, определени с ГНСС технологии, която съдържа следните данни: координатна и височинна системи; номер на точката; пространствени координати; наименование на обекта, в който е определена точката; година на създаване и данни относно актуалното състояние на точката, в случай че са налични.

Услугата може да бъде получена  по заявения от потребителя начин:

  - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд;

  - По електронен път;

  - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя.

 

Образци

Заявление за услуги предоставяни от Геокартфонд

Нормативна уредба

Закон за геодезията и картографията

Закон за кадастъра и имотния регистър

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 9 лв.

На точка.

В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.

Таксата за услугата се предплаща.

В изпълнение на чл. 58, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, данните за точките от геодезическата основа са публикувани в информационната система на кадастъра (https://kais.cadastre.bg/) и могат да бъдат ползвани безвъзмездно.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

По електронен път

slogan bg