Премини към основното съдържание

353 Предоставяне на копие в графичен вид от оцифрен кадастрален план (без данните за собствеността)

Услуги

Услуги предоставяни от Геокартфонд

 • Агенцията по геодезия , картография и кадастър предоставя копие в графичен вид от оцифрен кадастрален план, което служи за справки, за изготвяне на инвестиционни проекти, при възлагане на устройствени планове, изработване на парцеларни планове и др. за територии, за които няма влязла в сила кадастрална карта. Данните от оцифрения план са актуални към датата на неговото изработване, която задължително се вписва в издадения от агенцията документ.
 • На основание на:
  • Закон за геодезията и картографията - чл. 22
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3
  • Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители - чл. 49 и, ал. 1, т. 25, б. а
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Изпълнителен директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Ред за обжалване:

   - Подавате жалбата до Административен съд.

   Срок за обжалване:

   - 14-дневен от получаване на съобщението за издаване на административния акт.

 • Ограничения и условности:
  • Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.

   Услугата се предоставя по електронен път:

   - Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС). За да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС);

   - Чрез електронната поща на  Геокартфонд или онлайн формата на заявяване;

   - Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел "Геодезия, картография и геокартфонд"

Адрес:  гр. София, р-н Витоша, ул. Мусала № 1, п.к. 1618
Телефон за връзка:02 8188322
Адрес на електронна поща: Виж имейла...
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Изисквания, процедури, инструкции

Форма и начин на заявяване на услугата

Потребителят подава заявление:

- На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд;

- По електронен път - e_mail или онлайн форма на заявяване;

- Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС;

- Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя;

- Чрез ССЕВ.

Необходими документи/данни

Заявление.

Специални изисквания към съдържанието на заявлението - задължително се посочват: наименование  на населено място, година на плана, обхват на копието (напр. целият план или част, определена с номер на квартал и имот или обхват около църква, училище, читалище или друг недвусмислено идентифициран обект). Задължително се посочва и желаният начин на предоставяне на услугата.

Форма и начин на предоставяне на услугата

Заявителят получава разпечатано на хартия копие от плана, с нанесени данни за регистрационния номер на заявлението, по което се предоставя услугата, имена и длъжност на служителя, изработил услугата и дата на изработване. В случаите, в които се заявява извадка от плана, върху нея се нанасят данни за наименование, мащаб, номер на заповед, година на одобряване, част (когато е приложимо) на плана, както и данни за регистрационния номер на заявлението, по което се предоставя услугата, имена и длъжност на служителя, изработил услугата и дата на изработване, както и се предоставя копие от сканирания  план в частта където са изписани данните за номер на заповед и година на одобряване на плана. Всчики копия са подписани и заверени с печата на АГКК - Геокартфонд.

 Документът се получава:

- На място в АГКК;

- Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя.

Образци

Заявление за услуги предоставяни от Геокартфонд

Нормативна уредба

Закон за геодезията и картографията

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.)

Заплащане

За услугата се заплаща такса

2,00 лв. на квадратен дециметър, но не по-малко от 15,00 лв.

Таксата за услугата се предплаща.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

По електронен път

slogan bg