Премини към основното съдържание

2729 Предоставяне на сканирани негативи на аерофотоснимки

Услуги

Услуги предоставяни от Геокартфонд

  • Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя сканирани негативи на аерофотоснимки в цифров вид (TIFF формат). Използват се за установяване/доказване наличието и местоположението на обекти от естествен и антропогенен произход към момента на аерофотозаснемането.
 • На основание на:
  • Закон за геодезията и картографията - чл. 22
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3
  • Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители - чл. 49 и, ал. 1, т. 21; чл. 49 и, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочна
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Изпълнителен директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Ред за обжалване:

   - Подавате жалбата до Административен съд.

   Срок за обжалване:

   - 14-дневен от получаване на съобщението за издаване на административния акт.

 • Ограничения и условности:
  • Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.

   Услугата се предоставя по електронен път:

   - Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС). За да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС);

   - Чрез електронната поща на  Геокартфонд или онлайн формата на заявяване;

   - Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел "Геодезия, картография и геокартфонд"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, обл. София (столична), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, ул. Мусала № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 8188322
Адрес на електронна поща: Виж имейла...
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Дирекция "Геодезия и картография"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, обл. София (столична), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, ул. Мусала № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: Виж имейла...
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Изисквания, процедури, инструкции

Форма и начин на заявяване на услугата

Подава се заявление:

- На място в административното звено на Геокартфонд;

- По електронен път чрез e-mail   Виж имейла...  или чрез онлайн формата на заявяване;

- Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС;

- Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя;

- Чрез ССЕВ.

 

Необходими документи

Заявление.

Специални изисквания към съдържанието на заявлението - задължително се посочват номер на снимката, номер на ключ на аерофотозаснемане и година на летене или година на аерофотозаснемане, координати на точка и зададен радиус /обхват около нея/, които да попадат в снимката.

Задължително се посочва и желаният начин на предоставяне на услугата.

Форма и начин на предоставяне

При предоставяне на негатив на аерофотоснимка в цифров вид:

Заявителят получава заверени с електронен подпис: файл, съдържащ сканиран негатив на аерофотоснимка (TIFF формат) и файл (PDF или JPEG формат), съдържащ сканирания негатив, с нанесена информация за номера му, номера на ключа и година на аерофотозаснемане.

При предоставяне на негатив на аерофотоснимка на хартия:

Заявителят получава разпечатан на хартия и заверен с печата на АГКК - Геокартфонд сканиран негатив на аерофотоснимка, с нанесена информация относно номер му, номера на ключа и година на аерофотозаснемане.

Услугата се получава по заявения от потребителя начин:

  - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд;

  - По електронен път;

  - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя.

Образци

Заявление за услуги предоставяни от Геокартфонд

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 20 лв.

Таксата е на снимка в цифров вид. 

При предоставяне на разпечатано и заверено копие таксата се завишава с 20%.

В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.

Таксата за услугата се предплаща.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

По електронен път

slogan bg