Премини към основното съдържание

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

Услуги

Общи административни услуги

  • Гражданите и юридическите лица, чужденците и лицата без гражданство имат право на достъп до обществена информация (официална и служебна), както и право на повторно използване на информация от обществения сектор, която се създава или се съхранява от държавните органи на Република България, техните териториални звена и органите на местно самоуправление.
 • На основание на:
  • Закон за достъп до обществена информация - чл. 3, ал. 1 и 3, чл.4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • 14-дневен
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • В една процедура
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Изпълнителен директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Ред за обжалване:

   - Подавате жалбата до Административен съд.

   Срок за обжалване:

   - 14-дневен от получаване на съобщението за издаване на административния акт.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена

Изисквания, процедури, инструкции

Форма и начин на заявяване на услугата

Искането за обществена информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление. Заявлението се подава в един екземпляр и съдържа следната информация: 

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

2. описание на исканата информация;

3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

4. адреса за кореспонденция със заявителя, може да се посочи и телефон.

Услугата се заявява:
   - на гише, в центъра за административно обслужване;

   - по пощата;

   - на електронен адрес - Виж имейла...

   - чрез Платформата за достъп до обществена информация;

   - чрез Системата за сигурно електронно връчване.

 

Разглеждане на заявление

Заявленията, постъпили по реда на Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ), се регистрират в компютърната деловодна система и се предоставят на директора на дирекция АПФО - за централната администрация, а на началниците на СГКК - за регионалните служби, за вземане на решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация.

Ръководителят (директорът на дирекция АПФО или началникът на СГКК), извършва проверка дали заявлението отговаря на изискванията на ЗДОИ и го възлага за проучване на съответния служител.

Когато заявлението не отговаря на изискванията на ЗДОИ и/или не е ясно точно каква информация се иска, или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. След проверката, съответно след получаване на уточнението, длъжностното лице изготвя проект на решение за предоставяне на достъп до исканата информация или за неговото отказване, след което АГКК/СГКК издава решението.

 

Начин на предоставяне на услугата

Резултатът от услугата се предоставя:

-  лично или чрез упълномощено лице в центъра за административно обслужване ;

-  чрез лицензиран пощенски оператор;

-  по електронен път на електронна поща;

-  чрез Платформата за достъп до обществена информация;

-  чрез Системата за сигурно електронно връчване.

 

Заповед № РД - 13 - 23 / 1 7.0 2.2022 г .

Протокол от устно искане за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

 

Нормативна уредба

Закон за достъп до обществена информация

Заплащане

За услугата се заплаща такса

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат на основание заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на министъра на финансите.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

По електронен път

slogan bg