Премини към основното съдържание

1682 Издаване на схема-проект за изменение на самостоятелен обект

Услуги

Услуги от Кадастралната карта и кадастралните регистри

  • Агенция по геодезия, картография и кадастър издава официален документ – схема-проект на самостоятелен обект, удостоверяващ пред всички административни, съдебни органи и лица с публични функции, че в одобрената, актуална КККР има приет проект за изменение на самостоятелен обект, както и начина по който ще се изменят данните в КККР. Услугата се предоставя и като вътрешна електронна административна услуга, автоматизирано, чрез Кадастрално-административната информационна система на агенцията, на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги.
 • На основание на:
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 55, ал. 1 - 5
  • Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри - чл. 7, ал. 1, т. 5, и ал.3; чл. 39, т. 2
  • Постановление № 293 от 08.11.2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. - чл. 45
  • Закон за електронното управление - чл. 40, ал. 1
  • Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги - чл. 9, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • Обикновена услуга - 7 работни дни; Бърза услуга - 3 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 6 месеца от датата на приемане на удостоверението за приет проект, освен в случаите на постъпване на данни за наличие на съдебен спор или административно производство пред друг административен орган.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Изпълнителен директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд по местонахождение на имота
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Ред за обжалване:

   - Подавате жалбата до Административния съд по местонахождение на имота.

   Срок за обжалване:

   - 14-дневен от получаване на съобщението за издаване на административния акт.

 • Ограничения и условности:
  • 1. Услугата се предоставя по електронен път:

      1.1. Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

   За да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

   Възможни са два начина на електронно заявяване за регистрираните потребители в КАИС:

      - БЕЗ електронен подпис, като крайния резултат може да бъде получен на гише или чрез куриерска услуга за сметка на заявителя;

     - С квалифициран електронен подпис - ако заявлението се подпише с електронен подпис е възможно крайният резултат да бъде получен под формата на електронен документ в личния профил.

      1.2.  Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

   2. Услугата се предоставя и като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) , автоматизирано, чрез Кадастрално-административната информационна система на агенцията (КАИС), на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги, въз основа на заявление до АГКК за достъп до ВЕАУ в КАИС. 

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена

Изисквания, процедури, инструкции

Форма и начин на заявяване на услугата

Заявлението се подава от заинтересовано лице или негов представител чрез  уеб-портала за онлайн услуги – КАИС (изисква се регистрация в портала), чрез ССЕВ или на ГИШЕ до избрана от заявителя служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК), независимо от местонахождението на имота. При заявяване на услугата на ГИШЕ, заявлението се попълва електронно от СЛУЖИТЕЛ НА СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление.

При заявяване на услугата през уеб-портала за онлайн услуги КАИС, схемата-проект може да бъде получена като електронен документ в профила на заявителя / при подписано заявление с квалифициран електронен подпис/ или като документ на хартиен носител.

Ако заявлението има недостатъци (липса на правен интерес от страна на заявителя, без посочени данни за платена такса и др.), административният орган уведомява заявителя с указание да отстрани недостатъка в 14 - дневен срок (чл.19, ал.2 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри).

Необходими документи

1.Документ за самоличност – при заявяване на гише или подписване на заявлението с квалифициран електронен подпис при заявяване чрез КАИС;

2.Пълномощно - в случаите на упълномощаване;

3.Документ, удостоверяващ наличието на правен интерес (документ за собственост; удостоверение за наследници; удостоверение за гражданско състояние, удостоверение за идентичност на лица с различни имена и др.);

4.Номер на удостоверението за приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри;

5.Документ/данни за платена такса.

Предоставяне на услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ)

АГКК предоставя услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги, въз основа на заявление за получаване на достъп до ВЕАУ в КАИС. След получаване на права за ВЕАУ, при заявяване на услуга през КАИС портал, потребителят задължително посочва нормативно и фактическо основание, съгласно които заявяваната услуга е необходима за изпълнение на законови правомощия и/или за предоставяне на електронни административни услуги. 

Заявление от административни органи за достъп до ВЕАУ се подава до АГКК чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС/ССЕВ).

Останалите лица подават заявлението до АГКК чрез ССЕВ или на адрес: Виж имейла...

Образци

Заявление за извършване на услуги от КККР

Заявления за достъп до ВЕАУ

Нормативна уредба

Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 20 лв.

За бърза услуга 40 лв.

В случай, че услугата се заявява и получава по електронен път (заявена с квалифициран електронен подпис), таксата за услугата се намалява с 30%.

Таксата за услугата се предплаща. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след заплащане на дължимата държавна такса.

При предоставяне на услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) не се дължи държавна такса.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

По електронен път

slogan bg