Премини към основното съдържание

1418 Предоставяне на едноцветни картни листове в М 1:10 000 на хартия

Услуги

Услуги предоставяни от Геокартфонд

   • Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя едноцветни картни листове от ЕТК в М 1:10 000 на хартия. ЕТК се използва за проучване, проектиране и планиране, и като основа за създаването на други топографски и тематични карти, както и други картографски продукти, 3D модели на релефа и др.
  • На основание на:
   • Закон за геодезията и картографията - чл. 22
   • Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3
   • Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.) - чл. 49и, ал. 1, т. 15
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган по предоставянето на административната услуга:
   • Изпълнителен директор
  • Срок за предоставяне:
   • До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Безсрочен.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Изпълнителен директор
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Ред за обжалване:

    - Подавате жалбата до Административен съд.

    Срок за обжалване:

    - 14-дневен от получаване на съобщението за издаване на административния акт.

  • Ограничения и условности:
   • Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.

    Услугата се предоставя по електронен път:

    - Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС). За да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС);

    - Чрез електронната поща на  Геокартфонд или онлайн формата на заявяване;

    - Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:Отдел "Геодезия, картография и геокартфонд"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, обл. София (столична), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, ул. Мусала № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 8188322
Адрес на електронна поща: Виж имейла...
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Дирекция "Геодезия и картография"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, обл. София (столична), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, ул. Мусала № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: Виж имейла...
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Изисквания, процедури, инструкции

Форма и начин на заявяване на услугата

Подава се заявление:

- На място в административното звено на Геокартфонд;

- По електронен път чрез e-mail   Виж имейла...  или чрез онлайн формата на заявяване;

- Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС;

- Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя;

- Чрез ССЕВ.

Необходими документи/данни

Заявление.

Специални изисквания към съдържанието на заявлението - задължително се посочва номенклатурата на картния лист от ЕТК в мащаб 1:10 000 или координати на точка и/или точки определящи обхват, които следва да попаднат в картния лист/листове.

Задължително се посочва и желаният начин на предоставяне на услугата.

Форма и начин на предоставяне на услугата

Картният лист се предоставя на хартия.

Заявителят получава едноцветен картен лист от едромащабната топографска карта (ЕТК) в мащаб 1:10 000, изработен в КС 1950 г. или в КС 1970 г.

 Услугата се получава по заявения от потребителя начин:

 - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд;

 - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя.

Образци

Заявление за услуги предоставяни от Геокартфонд

Нормативна уредба

Закон за геодезията и картографията

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.)

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 20 лв.

За картен лист.

Таксата за услугата се предплаща.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

По електронен път

slogan bg