Резюме

Версия за печатВерсия за печат

В началото на 90-те години на ХХ в. в България бяха възстановени правата върху частните недвижими имоти и бе либерализиран пазарът на земята. От реституцията на земеделските земи възникнаха близо 8,3 милиона самостоятелни парцела, принадлежащи на около 1,9 милиона бивши собственици. Но и в градските и в селските територии системата на регистрация, подкрепяща пазара на недвижимите имоти, беше възпрепятствана от лошото качество на архивите и фрагментираните поземлени информационни услуги, което доведе до тромави транзакции и многобройни съдебни дела.

Споразумението за заем беше подписано на 21-ви юни 2001 г. То беше ратифицирано от Народното събрание на Република България на 2-ри октомври 2001 г. Заем 4619–0 BUL влезе в сила на 3-ти октомври 2001 г.  Постъпленията от заема са за изпълнение на проекта за кадастър и имотен регистър. Проектът беше финансиран чрез заем от Световната банка в размер на 27,8 милиона €, грант от правителството на Нидерландия в размер на 1,6 милиона € и принос от бюджета на Република България в размер на 7,9 милиона €.

В подкрепа на изпълнението на проекта правителството на Нидерландия осигури дарение за правителството на България. Общата сума на дарението е 2 000 000 щатски долара. Дарението финансира дейностите, заложени в компонент D, като по този начин освобождава заемните средства, заложени за тези дейности.

Основен изпълнител на проекта беше АГКК съгласно заемното споразумение, но бенефициенти бяха двете агенции, отговарящи за регистрацията на земя и недвижими имоти в България: Агенция по геодезия, картография и кадастър, която отговаря за кадастралната карта и свързаните регистри и Агенция по вписванията, която отговаря за имотния регистър. Беше създаден съвместен Управителен комитет за надзор на проекта.

Агенция по геодезия, картография и кадастър и Агенция по вписванията бяха оборудвани с улесняващи клиентите офиси, съвременно оборудване и нова информационна система. Беше разработена осъвременена кадастрална карта за 4,3 милиона имоти. 8 милиона страници нотариални актове бяха сканирани в цифров вид. Като резултат държавата изгради фундаментална структура от закони, служби и информационни системи за ефективно обслужване на растящия пазар на недвижими имоти в България. Времето за регистрация на транзакции с недвижими имоти и ипотеки, както и за кадастрални услуги, беше намалено от седем дни на един ден.

Целите на проекта бяха постигнати напълно без надхвърляне на договорения бюджет,  независимо от трудностите поради многото и различни по вид дейности по проекта (доставки, ремонти, консултантски услуги, създаване на кадастрална карта и регистри, сканиране на нотариалните актове в службите по вписвания, създаване на IT система и мн. др.), които трябваше да бъдат извършени в национален мащаб за кратък период, както и сложния дизайн на проекта с много реформи и много институции участващи по проекта.

На 03 Април 2008г. във Вашингтон по време на първото годишно състезание на региона, в което участваха 60 проекта от 35 държави, наречено „Да подобрим живота на хората в Европа и Централна Азия” проект „Кадастър и имотна регистрация” беше награден от централата на Световната банка за постигнати изключителни резултати. Проект Кадастър и имотна регистрация е един от трите проекта, финансирани от Световна Банка (СБ), наградени в категорията за бизнес-среда и финансовата ефективност на предприятията (BEEPS). Наградите се дават за изключителни резултати и положително въздействие върху цялостната икономическа среда в България. Проект Кадастър и имотен регистър беше отличен от екипа по качество към Регион Европа и Централна Азия на Световна банка. Проекта бе посочен за пример на добро изпълнение, иновация и продължително положително въздействие.

  Описание: 2