Премини към основното съдържание

Програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2019 г.

Документи за изтегляне

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

 

П Р О Г Р А М А

 

ЗА  ДЕЙНОСТТА  ПО  СЪЗДАВАНЕ  НА

КАДАСТЪРА  И  ИМОТНИЯ  РЕГИСТЪР

ПРЕЗ  2019 г. 

 

 

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

            Програмата за създаване на кадастъра и имотния регистър през 2019 г. е разработена в съответствие с изискването на чл. 94, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Програмата не включва дейности по геодезия и картография, които са възложени на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) по реда на Закона за геодезията и картографията (обн. ДВ, бр. 29 от 17 април 2006 г., последно изм. ДВ, бр.58 от 18 юли 2017 г.).

С Програмата се определят и детайлизират основните дейности по създаване на кадастъра и имотния регистър, развитието и поддържането на интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър, предоставянето на услуги за външни потребители на системата чрез отдалечен достъп, организацията, необходимите материални, човешките и финансовите ресурси.

В Програмата са заложени дейности за преобразуване на картата на възстановената собственост (КВС) в кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за неурбанизираните територии, и за създаване на КККР за урбанизирани територии със засилен инвестиционен интерес, както и покриване с кадастър на всички землища в дадена община.

Развитието на интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър е елемент и приоритет на държавната политика за реформи в системата на вписванията за преминаване от персонална към поимотна (реална) система на вписвания на правно - релевантните факти по отношение на собствеността върху недвижимите имоти.

В съответствие с чл. 94, ал. 4 от ЗКИР, Програмата за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2019 г. се придружава от Отчет за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2018 г.

 

 1.  НОРМАТИВНА УРЕДБА

 Кадастърът и имотният регистър в Република България се създават в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър (обн. ДВ, бр. 34 от 2000 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 44 от 04.06.2019 г.).

Одобреният с Решение № 124 на Министерския съвет от 2019 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД на ЗКИР) е приет от Народното събрание и е обнародван в ДВ бр. 41 от 21.05.2019 г.

С приетия ЗИД на ЗКИР  са въведени следните по-съществени изменения:

1. Урежда се възможността лица, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, които са търговци или упражняват свободна професия, да подпомагат дейността на службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК), като предоставят на хартиен носител, най-търсените официални документи (скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти и удостоверения за наличие или липса на данни). Правоспособните лица ще предоставят кадастрални услуги на потребителите при спазване на общите правила, определени с Наредбата за административното обслужване. Тази дейност на правоспособните лица ще се контролира от АГКК.

2. Въвежда се задължение за лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, да поддържат и повишават професионалната си квалификация. Целта е да бъде гарантирано, че правоспособните лица притежават необходимото ниво на познание на нормативната уредба и другите новости в областта на геодезията, картографията и информационните системи, с оглед практическото приложение, качествено изпълнение на възложената им кадастрална дейност от държавата или от собствениците на имоти.

3. Въвежда се диференциране на санкциите спрямо поредността на извършване на нарушението. При първо нарушение ще се налага глоба или имуществена санкция, а при повторно нарушение ще се отнема правоспособността за срок от 1 до 3 години, в зависимост от степента и характера на нарушението.

4. Разширява се кръгът от органи и лица, които имат право да получават скици, схеми и удостоверения от АГКК, чрез информационната система на кадастъра, като електронните документи могат да се използват за провежданите от тях производства. Към кръга от органи и лица се добавят съдебните органи и заинтересованите лица – собственици на недвижими имоти.

 

Законът предвижда, в 3-месечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ подзаконовите нормативни актове по прилагането му да бъдат приведени в съответствие, с промените, произтичащи от законопроекта.

След влизането в сила на закона е налице и необходимост от актуализиране на подзаконовите нормативни актове.

Ще е необходимо да бъде изготвено  изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, в която да бъдат уредени по-детайлно правомощията на правоспособните лица и на АГКК/СГКК във връзка с предвидената в законопроекта  възможност правоспособните лица да подпомагат СГКК при административното обслужване.

В Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. ще бъдат извършени изменения,  които са във връзка с т.4, б. „в“ от Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерския съвет, за изпълнение на мерки, свързани с трансформиране на модела за административно обслужване.

С цел актуализирането им или за отстраняване на празноти в нормативната уредба, ще бъдат разработени нови или изменени и допълнени и следните подзаконови нормативни актове:

 1. Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри (чл. 50 от ЗКИР). Предвижда се прецизиране на реда и условията за извършване на контролните дейности от СГКК и АГКК в процеса на създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние;
  1. Формат на записа на цифровите карти и регистри и документи и данни към тях (чл. 12, т. 5 от ЗКИР ). Ще се създадат условия за стандартизиране на данните от кадастъра. Структурата и форматът на кадастралните данни трябва да отговарят на изискванията на ISO/TC 211 – международни стандарти в областта на геоинформатиката. Прилагането на нормите на международните стандарти е предпоставка за изпълнение на Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE), както и на Закона за достъп до пространствени данни;
  2. Наредба за определяне на адресите на недвижимите имоти (чл. 27, ал. 5 от ЗКИР) Ще бъдат уредено нормативно правила относно определяне адресите на недвижимите имоти.
  3. Във връзка с дейност 1 за „Привеждане на подзаконовата уредба и вътрешните правила в съответствие с практиката и нормативната рамка в областта на е-управление“ по проект за „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги”, процедура № BG05SFOP001-1.002 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приоритетни проекти в изпълнение на пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд е предвидено:

1.  Актуализиране на Правилника за вписванията;

2.  Актуализация на Наредба № 2 от 21 април 2005 г. за воденето и съхранението на имотния регистър, издадена от министерство на правосъдието, в съответствие с промените в ПВ;

3.  Разработване на проект на Наредба за двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (съгл. чл. 6, ал. 3 ЗКИР);

4.  Разработване на проект на Наредба за създаване, поддържане и ползване на информационните системи за кадастъра и имотния регистър и за прекия достъп до данните в тях (съгл.чл. 7, ал. 3 ЗКИР);

5.  Актуализиране на Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията (АВ);

6.  Разработване на вътрешни правила за работа на служителите и съдиите по вписванията;

7.  Разработване на правила за уеднаквяване на съществуващите книги в ИИСКИР с тези, които се водят в службите по вписванията по реда на ПВ, за съдебните райони, в които не е открито производство по създаване на имотен регистър и за съдебните райони, където има открито производство за създаване на имотен регистър по реда на чл. 70 от ЗКИР. За съдебните райони, където има открито производство за създаване на Имотен регистър по реда на чл. 70 от ЗКИР, информацията от книгите по ПВ ще се уеднакви с книгите съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба № 2 от 21 април 2005 г.;

8.  Изменение на Инструкцията за вътрешния документооборот и организация на работата с електронно подписани документи в АВ, с оглед регламентиране на работата с електронно подписани документи за нуждите на ИР.

На 18.10.2018 г. е сключен договор с изпълнител “Адвенст бизнес консултинг“ ООД  по дейност 1, със срок на изпълнение 8 (осем) месеца, т.е. до 18.06.2019 г. Предвидените промени и разработване на нормативните актове по дейност 1 следва да бъдат реализирани през 2019 г.

Разработени са:

І. Проект на Закон за изменение и допълнение на ГПК

С проекта се създава възможност за въвеждане на електронните документи и в охранителните производства, по-специално – в производствата по чл. 567, т. 5-7 от ГПК, а именно: вписвванията, отбелязванията и тяхното заличаване; даване на справки по нотариалните книги и издаване на удостоверения за наличие или липса на тежести.

ІІ. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър

С проекта се предлага по-висока степен на електронизация на регистрите, партидите и азбучния указател. За да не се блокира обмена на данни с кадастралната карта и регистри се предлага да отпадне правилото за съвкупни партиди на поземлен имот, сгради и обекти в сгради. Те не са нужни, тъй като връзката между тях се създава и поддържа по естествен път чрез кадастралните идентификатори.

ІІІ. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за вписванията

ІV. Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (съгл. чл. 6, ал. 3 ЗКИР)

Забележка: Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (съгл. чл. 6, ал. 3 ЗКИР) е изготвен и от междуведомствена работна група към министъра на правосъдието през 2018 г.

V. Проект на Наредба съгл. чл. 7, ал. 3 ЗКИР, за определяне на точките на интеграция между КР и ИР и въвеждане принципите на комплексното административно обслужване.

Измененията в нормативната уредба, както и издаването на Наредба по чл. 6, ал. 3 от ЗКИР и по чл. 7, ал. 3 от ЗКИР ще осигури нормативна обезпеченост на възможността за предоставяне на електронни услуги. До момента системата не е претърпяла принципни промени, а се е развивала по посока постепенно разширяване кръга на актовете, които подлежат на вписване и отразяване на промените в статута на собствеността при различните системи на обществено устройство.

С приемането на наредбите се цели намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса и повишаване сигурността на гражданския оборот.

VІ. Постановление за изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.

Измененията и допълненията имат за цел улесняване на разработването и предлагането на нови електронни услуги от страна на Агенцията по вписванията. Тези услуги са от кръга мерки за въвеждане на електронното правителство в съответствие с приетата от правителството Стратегия за въвеждане на електронното управление и свързаните с нея политики и стратегически документи.

Урежда се заплащането на такси за нови услуги, които предлага Агенцията по вписванията извън нотариалните производства. Тук попадат различни уведомителни, справочни и аналитични услуги, за голяма част от които следва да се събират такси. Сред тях са: автоматизирана услуга за нотариуси, държавни, частни съдебни и публични изпълнители и финансови институции за предоставяне на информация (данни) от книгите и регистрите на АВ; проверки чрез отдалечен достъп за статуса на внесени заявления; внасяне на заявления по електронен път; получаване на електронни преписи от документи (вписани актове); аналитични справки за цени на пазара на недвижими имоти за статистически и данъчни цели, за Камарата на оценителите, за съдебно-технически експертизи и други подобни.

Вътрешните административни услуги са освободени от държавна такса.

Предложени са вътрешни актове:

 1. Вътрешни правила за работа с ИИСКИР;
 2. Изменение на Инструкция за вътрешния документооборот и организация на работата с електронно подписани документи (инкорпорирано във Вътрешни правила за работа с ИИСКИР)
 3. Вътрешни правила за работа за служители и съдии по вписванията

            В Министерство на правосъдието е сформиран екип за извършване на последваща оценка на въздействието по реда на Глава трета от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието (НОМИОВ) за извършване на обстоен анализ на съхраняването на имотен регистър в Република България с цел идентифициране на поимотно вписване и създаване на имотен регистър.      

Системата на вписванията в България може да се определи като система за вписване на актове, основана на персонални партиди като в преобладаващия брой случаи вписването на актовете има декларативно (оповестително) действие. Изключение правят вписванията на ипотеки, възбрани и откази от права, чието правопораждащо действие настъпва от момента на вписването им. Тенденцията е че броят на конститутивните вписвания постепенно ще нараства, за сметка на декларативните, тъй като публичните политики и намерения на законодателя са в посока да се осигури висока степен на стабилност и сигурност на оборота на недвижимите имоти, която цел се постига най-пълно чрез конститутивния ефект.

            Въвеждането на системата за имотната регистрация в Република България е устойчива политика и институционален ангажимент на българското правителство. Понастоящем е в сила предвиждането за въвеждане на имотен регистър по съдебни райони чрез процедурата по чл. 70-75 от ЗКИР, т.е. чрез създаване на предварителни имотни партиди за всеки имот на хартиен носител, уточняване на данните с кадастъра и преобразуването на партидите от предварителни в окончателни от съдиите по вписванията. Съдържанието на имотната партида е уредено в ЗКИР и  в Наредба по чл. 5, ал. 3 от ЗКИР (Наредба № 2 от 21.04.2005 г. на Министъра на правосъдието). Този преход към имотна система на вписване е продължителен процес. Това налага възприемането на нови правно-технически решения, с които да се поддържа и развива едно адекватно ниво на интеграция между двете геореферирани бази данни – кадастър и имотен регистър. (Към момента при всяко вписване се структурира цифрова партида, която има неофициален характер, но съдържа всички данни от вписвания акт.) Принципната разпоредба на чл. 6, ал. 1 от ЗКИР, която определя идентификатора на недвижимия имот като основно свързващо звено между кадастъра и имотния регистър и същност на интеграцията между тях.

            Агенция по вписванията е разработила Стратегически план на Агенция по вписванията 2019 – 2022 г., който следва да бъде утвърден от министъра на правосъдието. Основна стратегическа цел е създаване на имотен регистър чрез систематично и спорадично изготвяне на имотни партиди. Относно вписванията на недвижими имоти стратегията на агенцията е насочена към система на вписване на права и правнорелевантни факти:

-   Постепенно преминаване към система за имотна регистрация, основано на напредъка в покритието на кадастралната карта;

-   Постигане на пълна функционална интеграция между кадастъра и имотен регистър, основана на кадастралния идентификатор, взаимочетима структура на данните за правата, общ интерфейс и автоматизиран обмен на основните кадастрални и имотни данни.

Изпълнението на стратегията изисква редица правно-нормативни предпоставки, които могат да бъдат въведени с подзаконови актове, а част от тях с изменение и допълнение на закони (ГПК- по аргумент чл. 569, т. 5-7, ЗС и др.).

 

Всички нормативни актове, които ще бъдат разработени или изменени и допълнени, са посочени в таблица № 1.

                                                                                                                         Таблица № 1

 

 

НОРМАТИВНИ и ДРУГИ АКТОВЕ

 

отговорно ведомство

срок

1.

Закон за кадастъра и имотния регистър

МРРБ

II тримесечие

2.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта  и кадастралните регистри

МРРБ

III тримесечие

3.

Наредба за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри (чл. 50 от ЗКИР)

МРРБ

ІV

тримесечие

4.

Формат на записа на цифровите карти и регистри и документи и данни към тях (чл. 12, т. 5 от ЗКИР) 

МРРБ

ІV

тримесечие

5.

Наредба за определяне на адресите на недвижимите имоти (чл. 27, ал. 5 от ЗКИР)

МРРБ

ІV

тримесечие 

6.

Правилник за изменение и допълнение на  Правилника за вписванията 

МП

ІV

тримесечие

7.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър 

МП

ІV

тримесечие

8.

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията;

МП

ІV

тримесечие

9.

Наредба за двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (съгл. чл. 6, ал. 3 ЗКИР)*

МП

ІV

тримесечие

10.

Разработен проект на Наредба за създаване, поддържане и ползване на информационните системи за кадастъра и имотния регистър и за прекия достъп до данните в тях (съгл.чл. 7, ал. 3 ЗКИР)

МП

ІV

тримесечие

 * Забележка: Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (съгл. чл. 6, ал. 3 ЗКИР) е изготвен и от междуведомствена работна група към министъра на правосъдието през 2018 г.

 

2. ИНСТИТУЦИОНАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АГЕНЦИЯТА

ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

 

           Кадрово осигуряване и развитие

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обслужва с кадастрална информация гражданите във всичките 28 служби по геодезия, картография и кадастър. Територията с одобрена кадастрална карта се увеличава непрекъснато, с което значително нараства и броя на гражданите и клиентите, на които АГКК предоставя административни услуги. Следва да се има предвид, че служителите на АГКК изпълняват дейности както по Закона за кадастъра и имотния регистър, така и по Закона за геодезията и картографията и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Недостатъчните щатни бройки често водят до забавяне или затрудняване на обслужването на гражданите, поради което увеличаването на щатния състав на АГКК е крайно наложително.

 

Консултантска помощ

Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще продължи да работи с консултанти с доказани професионални качества за подпомагане на дейността й в направление правна помощ за СГКК при обслужване на гражданите в процеса на създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри. Правната помощ дава възможност за повишаване на качеството на предоставяните от АГКК услуги, ускоряване обработката на възраженията и жалбите на гражданите при обявяване и одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри, и т.н.

 

Строително – ремонтни работи на офисите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

През 2019 г. ще бъде извършен ремонт на сградите на Службите по геодезия, картография и кадастър – гр. Разград, гр. Ямбол, гр. Стара Загора, гр. Кърджали,
гр. Перник, гр. Пазарджик, гр. Русе (приемна), гр. Смолян (покрив), гр. Силистра (покрив), СГКК-София град и СГКК-Софийска област ремонт на трафопост в гр. София, както и изграждане на асансьорни уредби пригодени за хора в неравностойно положение с цел осигуряване на достъпна среда в службите в градовете Ловеч, Силистра и София.  

 

Разпределение на финансовите средства:

                                                                                                                                Таблица № 2 

ИЗДРЪЖКА И ДЕЙНОСТИ ПО РАЗВИТИЕ

НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Бюджетни разходи         на АГКК

лв.

 Оперативни разходи

3 996 300

 Договори с консултанти за подпомагане на АГКК, в т.ч. правна помощ на СГКК

439 700

 Строително-ремонтни работи в сгради на АГКК

1 140 000

  

3. ИНСТИТУЦИОНАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АГЕНЦИЯТА

               ПО ВПИСВАНИЯТА

 

Кадрово осигуряване и развитие

 Дейностите по имотната регистрация се организират и координират от Агенцията по вписванията.  Имотният регистър на Република България се води от 113 служби по вписванията към Агенция по вписвания. В 113-те служби по вписванията са заети 292 (двеста деветдесет и две) щатни бройки, назначени на трудови правоотношения по реда на Глава пета „Възникване и изменение на трудовото правоотношение”, Раздел I „Трудов договор” от Кодекса на труда, 4  (четири) щатни бройки за държавни служители, назначени по реда на Закона за държавния служител, както и 32 бр. служители, назначени по реда на Постановление № 66 от 28 март 1996 г. на Министерски съвет за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации. Достигането на тази численост на персонала е в резултат на извършени през 2015 г. две изменения на Устройствения правилник на Агенция по вписванията (УПАВ), с който числения състав на служителите работещи в Имотния регистър беше намален с над 10%. В началото на 2017 г., УПАВ отново беше изменен, като общата щатна численост нарасна от 504 на 522 щатни бройки, т. е. с 18 бр., 14 от които бяха определени за длъжностни лица по регистрацията по Закона за търговския регистър. 

С Постановление № 58 от 20 април 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн. ДВ бр. 36 от 27.04.2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) е изменено Постановление № 155 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието, като е увеличена щатната численост на Агенция по вписванията от 522 на 597 щатни бройки. В изпълнение на § 3 от Заключителните разпоредби на Постановление № 58, считано от 01.06.2018 г. е утвърдено ново длъжностно разписание на Агенция по вписванията, в което е отразена новата щатна численост – 597 бр.

С Постановление № 5 от 11 януари 2019 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет (Обн. ДВ. бр. 5 от 15 януари 2019 г.) е изменено Постановление
№ 155 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието, като е намалена щатната численост на Агенция по вписванията от 597 на 594 щатни бройки, колкото е и понастоящем.

           Към момента служителите от службите по вписванията са натоварени с оперативна дейност съгласно Правилника по вписванията, Закона за кадастъра и имотния регистър и Наредба № 2 от 21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър, включително и с въвеждане на данни в е-системата на Имотния регистър. В 44 от 113-те служби по вписванията работи по един служител, назначен на трудови правоотношения по реда на Глава пета „Възникване и изменение на трудовото правоотношение”, Раздел I „Трудов договор” от Кодекса на труда. По тази причина към настоящия момент наличният персонал е недостатъчен за планово изготвяне на електронни партиди на недвижимите имоти на територията на страната и имотни партиди в съдебните райони с открито производство за създаване на Имотен регистър по чл.70 от ЗКИР, поради което такива следва да се изготвят „инцидентно“ - при извършване на вписване.

 

Техническо осигуряване на службите по вписванията

За електронното водене на Имотния регистър всички служби по вписванията в Агенция по вписванията са технически осигурени със:

 • Компютърни конфигурации, скенери, принтери и копирни машини;
 • Комуникационна свързаност;
 • Хардуер за центровете за бази данни на информационната система; сървъри,комуникационно оборудване;
 • Основни центрове на информационните системи.

    

 Разпределение на финансовите средства:

                                                                                                                           Таблица № 3

ДЕЙНОСТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО  ОСИГУРЯВАНЕ НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯ

/ Разпределение на финансовите средства  за  2019 г./

Бюджетни разходи на АВ

в  лв. с ДДС

Оперативни разходи

1 162 762

Договори за подпомагане дейността на АВ

1 629 658

 

           Забележка: Описаните финансови средства са за цялостната дейност на Агенция по вписванията, включваща поддръжка и развитите на: Имотен регистър, Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, Регистър БУЛСТАТ, Регистър на имуществените отношение на съпрузите и Централно управление на Агенция по вписванията. Същите не могат да бъдат разделени по този начин, който позволява точно да се определи, каква част от тях конкретно е ползвана или ще се ползва за дейности, свързани с Имотния регистър.

От 2017 г. Агенция по вписванията е бенефициент по  Проект BG05SFOP001-1.002-0004 по Оперативна програма "Добро управление" с наименование „Надграждане на имотен регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“. Общата стойност на проекта е в размер на  1 500 000 лв. Проектът е разделен на 4 основни дейности.

Дейност 1: „Привеждане на подзаконовата уредба и вътрешните правила в съответствие с практиката и нормативната рамка в областта на е-управление“:

Очакваните резултати от тази дейност след приключване на проекта са:

-      Проведени 6 публични дебата (дискусии) за минимум 300 участника;

-      Актуализиран Правилник за вписванията;

-      Актуализирана Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията;

-      Актуализирана Наредба № 2 от 21 април 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър, издадена от Министерството на правосъдието;

-      Разработен проект на Наредба за двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (съгл. чл. 6, ал. 3 ЗКИР);

-  Разработен проект на Наредба за създаване, поддържане и ползване на информационните системи за кадастъра и имотния регистър и за прекия достъп до данните в тях (съгл.чл. 7, ал. 3 ЗКИР);

-  Разработени Вътрешни правила за работа за служители и съдии по вписванията;

-  Разработена детайлна Процедура относно привеждане на номенклатурата от наличните към момента книги в ИИСКИР с тези които се водят по реда на Правилника за вписванията, за съдебните райони, в които не е открито производство по създаване на имотен регистър и за съдебните райони, където има открито производство за създаване на имотен регистър по реда на ЗКИР;

-  Актуализирана Инструкция за вътрешния документооборот и организация на работата с електронно подписани документи в АВ.

Дейност 2: надграждане на Модул „Имотен регистър“ в Интегрирана информационна система за Кадастър и Имотен регистър.

Очакваните резултати от тази дейност след приключване на проекта са:

-  Надградена ИИСКИР (Имотен регистър), в т.ч. отразени всички пропуски и технически несъответствия в системата на съществуващия потребителския интерфейс;

-  Изградена функционалност за привеждане на номенклатурата от наличните към момента книги в ИИСКИР, съгласно изготвената процедура в Дейност 1;

-  Изградена функционалност за електронно подаване на данни/документи/заявления, включително и от нотариусите, интегриране с входящия регистър и реализиране на електронни услуги, обхващащи вписвания, заличавания и отбелязвания за над 150 вида актове;

-  Надграден Регистър на имуществените отношения на съпрузите (РИОС), чрез изграждане на интерфейс за автоматизиран обмен на данни с ИР;

- Изградена функционалност за електронно подписване на партидите от съдии по вписвания съгласно чл. 68, ал. 1 и чл. 71, ал. 2 от ЗКИР;

- Разработени модули за е-валидиране и е-връчване;

- Разработен калкулатор за изчисление на дължимите държавните такси – достъпен както за вътрешни така и за външни потребители;

- Надградени вътрешно-административни и справочни функционалности;

- Създаване на функционалност за известяване на посочен e-mail адрес;

- Разработена функционалност за проверка/статус на заявление;

- Изградена функционалност за обмен на нормативно изискуемите документи между Агенция по вписванията и АГКК при въвеждане на принципите на КАО;

- Изградени интерфейси за интеграция с вътрешни и външни системи и регистри и създадена възможност за служебно автоматизирано изпращане на данни на заинтересувани лица и институции;

- Разработена Система за контрол на качеството на данните за установяване на несъвпадения;

- Разработена Система за усвояване на таксите;

- Обучени съдии по вписванията и служители на АВ– минимален брой - 100 бр.;

- Реализирани минимум 9 нови електронни услуги, в т.ч. вътрешно- административни, свързани с регистриране на заявление, известяване, издаване на удостоверения, преписи и справки а именно:

 • Регистриране на заявление за предстояща сделка  за предварително деклариране  на предстояща сделка;
 • услуга за проверка на статус на заявление, осигуряващ видимост на подготвителни действия за сделки с недвижим имот;
  • автоматизирано известяване на заинтересовани страни на посочен e-mail адрес;
  • уведомителна услуга за общините и техните бази данни за данъчни цели;
  • искане за издаване на преписи;
  • искане за издаване на удостоверение за лице;
  • искане за издаване на удостоверение за имот;
  • искане за издаване на удостоверение за период;

-  Разработена инструкция за работа със системата, достъпна за потребителите във ИИСКИР.

Дейност 3: Надграждане на модул за отдалечен достъп (One-stop-shop).

Очакваните резултати от тази дейност след приключване на проекта са:

 • Надграден модул за отдалечен достъп (One-stop-shop) и подобрени функционалности за вътрешни и външни потребители на системата;
 • Разработена нова функционалност за автентикация на потребителите ползващи платен и безплатни достъп, както и обновяване потребителския интерфейс (чрез проверка в ГРАО/ТР/БУЛСТАТ/СЕИ);
 • Реализиране на нова пълна вътрешно-административна справочна функционалност от OSS, свързана със задълженията на агенцията към други държавни органи, за целите на доброто управление в АВ и осигуряване на адекватна следа за потребителските действия в модула;
  • Обновен потребителски интерфейс:

- Автоматизиран процес за електронни разплащания за ползваните услуги;

- Осигурен публичен достъп чрез OSS до всички нови електронни услуги, реализирани в рамките на Дейност 2;

 • Разработени и публикувани обучителни материали за работа със системата (онлайн инструкции и/или видео уроци, достъпни свободно на страницата на OSS.

 

           Дейност 4: Информация и комуникация на проекта

 

 1. ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТЪРА

 

           Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри

Създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри за цялата територия на страната изисква изпълнение на значителен обем дейности от голям брой специалисти за продължителен период от време и на достатъчен финансов ресурс.

Кадастралната карта и кадастралните регистри  се създават чрез обединяване на данни, които се съдържат в карти, планове, кадастрални планове, приложени подробни градоустройтвени планове, приложени подробни устройствени планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство, Закона за устройство на територията и от геодезически измервания, които имат характер на основни кадастрални данни и отговарят по съдържание и точност на изискванията, определени с  Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.), както и чрез преобразуването на данните от картите, одобрени и поддържани по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) в КККР.

Неразделна част при изработването на кадастралната карта е създаването на геодезическа мрежа с местно предназначение и на работна геодезическа основа.

Във връзка с необходимостта от установяване на вярното местоположение и собствеността на недвижимите имоти, когато при обединяване на цитираните по-горе данни се констатира явна фактическа грешка или непълнота или грешка, за тези територии се изработват карти на контактните зони.

От започване на дейността на АГКК през 2001 г. до 31.12.2018 г. са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за 80 049 кв.км, представляващи 72,12 % от територията на страната. Набраната информация обхваща 14,543  млн. броя недвижими имоти. Кадастърът е обхванал всички областни градове, 126 града - общински центрове и 754 бр. други населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включващи Черноморското крайбрежие и планинските курорти.

           За територията на страната има четири съдебни района – Несебър, Балчик, Каварна и Троян, на които всички населени места са с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

           Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри на всички населени места в   30 общини - Априлци, Асеновград, Балчик, Батак, Гурково, Девня, Добрич–град, Златарица, Каварна, Копривщица, Кричим, Летница, Ловеч, Марица, Мирково, Несебър, Николаево, Пещера, Пловдив, Разлог, Ракитово, Сопот, Сухиндол, Тетевен, Троян, Угърчин, Шабла, Шумен, Цар Калоян и Ямбол.

През 2019 г. ще продължат дейностите по изработване и одобряване на КККР на землищата на 8 бр. общински центрове - гр. Долни Дъбник, гр. Костенец, гр. Момчилград, гр. Неделино, гр. Перущица, гр. Трън, с. Чадар и с. Черноочене и на 40 бр. други населени места от общини Велико Търново, Девин, Долни Дъбник, Костенец, Котел, Луковит, Севлиево, Трън, Чепеларе, Черноочене и Ябланица и на урбанизираните територии на 7 бр. общински центрове - с. Антон, гр. Божурище, гр. Вълчи дол, гр. Долна баня, гр. Пирдоп, гр. Сливница и с. Челопеч и 142 бр. населени места в общини Белослав, Божурище, Бургас, Бяла, Варна, Вълчи дол, Долна баня, Пазарджик, Пирдоп, Плевен, Приморско, Родопи, Самоков, Сливница, Созопол и Суворово, както и на други територии, изработването на които е финансирано от друг инвеститор, но са процедирани от АГКК.

През 2019 г. ще приключат дейностите по преобразуването в КККР на данните от картите, одобрени и поддържани по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.

През първото полугодие на 2019 г. се сключаха договори и се откри производство по създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център с. Гърмен и на 55 бр. други населени места в общини Благоевград, Ботевград, Гоце Делчев, Гърмен, Петрич, Сандански, Симитли и Струмяни.

През 2019 г. продължават дейностите по обявените през 2018 г. по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) процедури за възлагане създаването на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на 7 бр. общински центрове -
гр. Антоново, гр. Генерал Тошево, гр. Долни чифлик, гр. Исперих, с. Ружинци, с. Самуил и гр. Хисаря, както и на 250 бр. населени места в общини Антоново, Бяла, Велики Преслав, Велико Търново, Видин, Генерал Тошево, Долни чифлик, Златоград, Исперих, Каспичан, Нова Загора, Нови пазар, Полски Тръмбеш, Поморие, Ружинци, Самуил, Севлиево, Силистра, Смядово, Сунгурларе и Трявна.

           През 2019 г. се планира обявяването по реда на ЗОП на процедури за възлагане създаването на КККР на общински центрове – гр. Аксаково, гр. Ардино, гр. Бобов дол,
гр. Ветово, гр. Димово, гр. Долна Митрополия, гр. Карнобат, гр. Кресна и гр. Съединение, както и на населени места в общини  Аксаково, Белово, Белоградчик, Болярово, Брезник, Велики Преслав, Велико Търново, Велинград, Ветово, Вършец, Грамада, Гулянци, Димово, Добричка, Долна Митрополия, Елхово, Котел, Кресна, Кула, Кърджали, Мездра, Монтана, Мъглиж, Нови пазар, Петрич, Поморие, Рудозем, Русе, Сапарева баня, Силистра, Смядово, Стралджа, Съединение, Хасково, Хисаря, Царево, Чепеларе, Черноочене, Чупрене и Тунджа.

           С предвидените за 2019 г. дейности по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри по реда на ЗКИР, се очаква в края на 2019 г. около 96 % от територията на страната да бъде покрита с кадастрална карта и кадастрални регистри. По този начин ще продължи изпълнението на мярката „Увеличаване покритието на кадастралната карта“, предвидена в РМС № 411 от 2016 г., изменено с РМС № 191 от 2018 г. Вследствие на това ще се увеличи и броя на предоставяните от АГКК услуги, включително и в електронен вид.

 

           Създаване на кадастрална карта за отделни имоти

Законът за кадастъра и имотния регистър позволява кадастрална карта и кадастрални регистри да се създават за отделен имот или за група имоти, за които няма одобрени кадастрален план, или карти и планове, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Възлагането се извършва със средства на собственика или заинтересовано лице. Това дава възможност да се изработи кадастър за територии, в които няма такъв, а е необходим на заинтересованите лица за осъществяване на разпоредителни сделки, инвестиционни намерения и др. В тези случаи, времето за изработване и за процедиране (обявяване, приемане, възразяване и одобряване) на кадастралната карта и кадастралните регистри се намалява значително, предвид малкия обем на работа и съответно съкратените процедури по ЗКИР. Цялата процедура по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри продължава средно около 3 месеца.

 

Подобряване на качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри

Качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри ще бъде подобрено чрез:

1. През 2019 г. предвиждаме да се стартира обществена поръчка с предмет: „Контрол на кадастралните и геодезичeски дейности, възложени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър“. Целта на възлагания контрол е да се подпомогнат СГКК и комисиите по чл. 34, ал. 2 от Закона за геодезия и картография при изпълнение на функциите им по приемане на техническите дейности, с което да се гарантира спазването на нормативните документи и качественото изпълнение на дейностите по създаване на КККР.

2След влизане в сила на КККР допуснатите грешки по вина на изпълнителя на кадастрални дейности, се отстраняват за негова сметка в срока за отстраняване на дефектите, определен съгласно договора за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри. След изтичане на срока за отстраняване на дефектите СГКК се счита за задължено лице в случаите на непълнота или грешка в КККР при изпълнени задължения от заинтересованите лица и наличие на данни, които  се съдържат в карти, планове, кадастрални планове, приложени подробни градоустройствени планове, приложени подробни устройствени планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство и Закона за устройство на територията, които еднозначно определят границите на имота. Непълнотата или грешката се отстранява въз основа на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, изработен от службата по геодезия, картография и кадастър.

     3. Отстраняване на явна фактическа грешка (ЯФГ).

Процедурата по отстраняване на ЯФГ е съществен механизъм, чрез който ще се подобри качеството на КККР, като границите на трайните топографски обекти с естествен или изкуствен произход – пътища, язовири и др. ще бъдат нанесени в КК на вярното им местоположение.

През 2019 г. ще се сключат договори и ще стартират дейностите по обявявената по реда на ЗОП процедура за възлагане отстраняването на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия, дейност 2 от проект с наименование „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК“ по Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“, процедура BG05SFOP001-1.002 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.“.

4. Подобряване на комуникацията с централните и териториални администрации, лица с публични функции и организации, предоставящи обществени услуги и др., които ползват  кадастрални данни и услуги  (нотариуси, съдии по вписванията, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти и др.).

-  Сключване на споразумения с общини за съвместно административно обслужване на гражданите, за ползване на кадастрални данни при изпълнение на законови правомощия и за получаване на електронни скици/схеми за провеждани от тях производства;

-  Сключване на споразумения с лица с публични функции и организации, предоставящи обществени услуги за получаване на електронни скици/схеми от кадастралната карта и кадастралните регистри за провеждани от тях производства.

           Чрез разпоредбата на чл. 55, ал. 6 от ЗКИР и чрез функционалностите на информационната система на кадастъра е реализирана нормативната и техническата възможност административните органи (централните и териториални администрации), лица с публични функции и организации, предоставящи обществени услуги, да заявяват и получават електронни скици /схеми, необходими за провежданите от тях производства.

           Все още голяма част от потребителите на кадастрални услуги, включително централните и териториални администрации, лица с публични функции и организации, предоставящи обществени услуги предпочитат да заявяват и получават документи на хартия на гише, въпреки че електронния документ е равностоен на хартиения. За да се увеличи броя на централните и териториални администрации, на лицата с публични функции и на организации, предоставящи обществени услуги, които заявяват и получават данни и документи чрез информационната система на кадастъра, е необходимо чрез провеждане на разяснителни кампании, срещи и по различни канали за информация да се информират потребителите на кадастрални данни, за ползите от заявяване и получаване на електронни документи и справки чрез информационната система на кадастъра.

- Предоставяне на възможност на нотариусите за подаване на заявление за изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти; Съгласно разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от ЗКИР нотариусите имат права, чрез информационната система на кадастъра, да заявяват и получават скици и схеми, които са им необходими за провежданите от тях нотариални производства. В хода на провежданите  нотариални производства, в някои случаи, нотариусите констатират несъответствия и/или неактуалност на данните за собствеността, отразени в кадастралния регистър на недвижимите имоти. Възможността нотариусите да подават заявления за изменение на данни за собствеността в кадастралния регистър на недвижимите имоти от една страна ще спомогне за неговата пълнота и актуалност и от друга ще облекчи собственикът, който не е необходимо да заявява това изменение.

5. Провеждане на медийна кампания за разясняване целите и задачите на кадастъра.

 

           Обслужване на гражданите с кадастрална информация

Административно обслужване на гражданите, централните и териториални администрации и юридически лица е изключително важен приоритет за АГКК и за нейните териториални структури. Обслужването се извършва в 28 служби по геодезия, картография и кадастър. За улеснение на гражданите при обслужването са изградени и функционират 95 изнесени работни места в общинските центрове, където има създадена и одобрена кадастрална карта.

С промените в ЗКИР (ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.) се даде възможност за територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри:

- общинските служби по земеделие да подпомагат СГКК извън административните центрове на областите при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за земеделски и горски територии;

- да се сключват споразумения с общини за съвместно обслужване на потребителите на кадастрални услуги и за издаване на хартиен носител на официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до информационна система на кадастъра;

- административни органи, лица с публични функции и организации, предоставящи обществени услуги, да получават чрез информационната система на кадастъра електронни скици и схеми, които да разпечатват, и след удостоверяване на идентичността на съдържанието на оригинала с разпечатаното копие да използват за провежданите от тях производства;  

- потребителите на кадастрална информация не само да заявяват, но и да получават скици, схеми и други официални документи по електронен път, вместо на гише.

Обслужването на потребителите на кадастрална информация се извършва и чрез Кадастралната административно – информационна система, на принципа “Обслужване на едно гише”, което  допринася за подобряването на обслужването, чрез лесен достъп до справки и услуги относно основните кадастрални данни и права върху имоти, изчерпателна и вярна цифрова информация, намаляване на времето и таксата за предоставяне на исканите услуги. Създадена е възможност всички услуги, предоставяни от АГКК, да бъдат реализирани в електронен вид, както и официалните документи (скици, схеми, удостоверения и др.) да бъдат издавани от всяка СГКК за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.

През 2019 г. ще продължи сътрудничеството с централните и териториални администрации при обмена на данни, при предоставяне на кадастрални материали и данни, при оказване на методическа помощ от страна на АГКК и т.н. Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще продължи да предоставя на нотариусите, чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра, скици на поземлени имоти и сгради, и схеми на самостоятелни обекти в сгради, за нуждите на провежданите от тях нотариални производства.

През 2019 г. ще продължат дейностите по изпълнението на мярка „въвеждане на служебен обмен на информацията за новопостроената сграда между общината/Дирекцията за национален и строителен контрол и Агенцията по геодезия, картография и кадастър“, предвидена в РМС № 411 от 2016 г., изменено с РМС № 191 от 2018 г. Съгласно чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, за издаване на разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация на сграда или друг строеж, собственикът, съответно инвеститорът, трябва да представи удостоверение от Службата по геодезия, картография и кадастър, че е предоставил данните за изградените, надстроените, пристроените сгради, за сградите под повърхността на земята, за преустроените или премахнатите сгради. Чрез извършената нормативна промяна (изменение на чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, в сила от 22.08.2019 г.) се  цели облекчаване на административната тежест, при провеждане на процедурата по въвеждане на строежи и сгради в експлоатация. Въвежда се задължение за АГКК да осигури достъп до информационната система на кадастъра, като органите, които въвеждат обектите в експлоатация, ше извършват служебна проверка за това, дали обектите са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри. По този начин ще отпадне изискването собствениците или възложителите да предоставят на органите, въвеждащи обектите в експлоатация, документ, доказващ че те са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри.

 

           Създаване на специализирани карти и регистри по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

           В изпълнение на задълженията по чл. 6, ал. 7 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) в периода 2011 – 2016 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) създаде специализирани карти и регистри (СпКР) на всички обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК - морските плажове, брегозащитните и брегоукрепителните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти публична държавна и публична общинска собственост, прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони, пясъчните дюни, островите, включително създадени в резултат на човешка дейност, без частта от Варненското езеро, попадаща в землището на с. Константиново, община Варна, област Варна, за което КККР са одобрени на 27.11.2018, обнародвани в ДВ бр. 102 от 11.12.18 г.

На 30.01.2019 г. са приети СпКР, попадащи в землището на с. Константиново.

През 2019 г. ще се възложи изработването на СпКР на новообразувани морски плажове, по подадени данни от Министерство на туризма и от регионалните структури на АГКК и определяне на охранителни зони „А“ и „Б“ за 4 бр. землища в област Добрич.

 

6. ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

                                                                                               

Оперативна подкрепа на информационните системи

            Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистърима за цел да подпомага дейностите по управление на вписванията на актовете за собственост, включително въвеждане на данни, регистрация на документи, управление на работния процес и електронно архивиране на въведените данни. Информационната система представлява цялостна система от информация за регистрирани обекти и правата върху тях. Целта й е да предоставя пълна и точна информация на данните.

Предстоящите дейности до края на 2019 г. са в следните направления:

 1. Към настоящия момент само в пет съдебни района (РС-Балчик, РС–Благоевград /Заповед № ЛС-04-68/01.02.2006 г., обн. в ДВ бр. 16/21.02.2006 г./, РС-Каварна /Заповед № ЛС-04-67/01.02.2006 г., обн. в ДВ бр. 16/21.02.2006 г./, РС-Добрич / Заповед № ЛС-04-66/01.02.2006 г., об. в ДВ бр. 16/21.02.2006 г./ и РС-Асеновград /Заповед № ЛС-04-918/10.10.2006 г., обн. в ДВ бр. 87/27.10.2006 г./) има издадени заповеди по чл.70 от ЗКИР от Министъра на правосъдието относно откриване производството по създаване на имотен регистър, но за нито един район не са създадени изцяло (за целия район) нито т.нар. предварителни имотни партиди по смисъла на чл. 71, ал. 1 от ЗКИР (в редакцията до ДВ, бр. 49/2014 г.), нито имотни партиди по чл. 65, ал. 3 от ЗКИР (в редакцията след изменението, извършено със ЗИДЗКИР от ДВ, бр. 49/2014 г.). С оглед на извършен предварителен анализ от Агенция по вписванията се предвижда през 2019 г. да стартира процесът по  създаване на имотни партиди в Служба по вписванията – Каварна и Служба по вписванията- Малко Търново.
 2. Гарантиране сигурността на информацията и непрекъсваемостта на процесите, както и пълнотата на данните в информационната система на Имотния регистър, включително осигуряване на поддръжка на ИИСКИР;
 3. Организиране и провеждане на работни срещи и дискусии с цел оптимизиране на работата в службите по вписванията;
 4. Създаване на електронни партиди;
 5. Въвеждане в информационната система на стари актове, вписани в службите по вписванията, за попълване на електронния архив от данни, при наличие на техническата възможност чрез функционалносттите на ИИСКИР;
 6. От 2017 г. Агенция по вписванията е бенефициент по  Проект BG05SFOP001-1.002-0004 по Оперативна програма "Добро управление" с наименование „Надграждане на имотен регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“;

7.  Подобряване на комуникацията с централните и териториални администрации, лица с публични функции и организации, предоставящи обществени услуги и др., които ползват данни и услуги от Имотен регистър (нотариуси, съдии по вписванията, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти и др.);

8.  Съобразяване на подзаконовата нормативна уредба с действащото законодателство, а именно приемане на окончателните текстове на:

8.1. Наредба по чл. 6, ал. 3 от ЗКИР;

8.2. Наредба по чл. 7, ал. 3 от ЗКИР;

8.3. Наредба № 2 от 21 април 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър, издадена от Министерството на правосъдието

 

7. ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДРЪЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

 

Прилагането на информационните технологии за нуждите на кадастъра и имотния регистър е от изключителна важност. Изпълнението на тази дейност е съобразено със:

-    Закон за кадастъра и имотния регистър и подзаконовите му нормативни актове;

-    Закон за електронното управление

-    Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г.;

-    Секторна стратегия за електронно управление на МРРБ 2016-2020 г.

-    Стратегия за развитие на електронното управление в Агенция по геодезия, картография и кадастър 2016 – 2020;

-    Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) и Закона за достъп до пространствените данни.

            През 2019 г. АГКК ще продължи надграждането и развитието на информационно-комуникационната среда в АГКК и интеграция на информационните процеси. Това е една от основните предпоставки за успешно реализиране на електронното управление и предоставянето на електронни административни услуги. В тази връзка АГКК е стартирала проект по Оперативна програма „Добро управление“ една от дейностите по който е Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра.

Една от основните цели на проекта е надграждане и оптимизиране на Кадастралната административна информационна система (КАИС). Дейностите, които трябва да се изпълнят като минимум са:

-    Анализ на използваната хардуерна и софтуерна архитектура на КАИС и оценка на съвместимостта й с бъдещото надграждане на системата;

-    Оптимизация на бизнес-процесите и бизнес модела на КАИС;

-    Рефакториране на приложния слой и преминаване към Система за управление на база данни с отворен код;

-    Оптимизиране на съществуващите електронни услуги и развитие на нови такива;

-    Отразяване на промени, наложени от изменение на нормативната уредба и нови нормативни актове.

Друга важна цел на проекта е надграждане и оптимизиране на Интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър (ИИСКИР), която ще се извършва с оглед увеличаване на количество и типове данни в системата. Това налага ИИСКИР да започне през 2019 г. да се надгражда и развива в няколко насоки, които да позволяват работата с нови за системата видове данни, изготвяне и предоставяне на нови административни услуги, осигуряване на автоматизиран обмен с външни системи и др.

Дейностите, които трябва да се изпълнят като минимум са:

-    Анализ и оптимизиране на архитектурата на базата данни и работните процеси, подобряване на бързодействието на системата с оглед на увеличеното потребление и обем на данните след трансформиране на картата на възстановената собственост в КККР;

-    Осигуряване на възможност за работа с приложението от всяка една точка през интернет с оглед все по честата необходимост да се изпълняват услуги в изнесени работни места извън офисите на АГКК;

-    Внедряване на технологии с отворен код и осигуряване на скалируемост и гъвкавост на системата с възможност за увеличаване на работни места и хардуерната инфраструктура без необходимост от големи инвестиции за закупуване на лицензи;

-    Отразяване на промени, наложени от изменение на нормативната уредба и нови нормативни актове;

-    Разширяване на възможностите на системата за предоставяне и автоматизиран обмен на данни с външни системи.

Надграждането на ИИСКИР се изпълнява по договор, финансиран по Проект №BG05SFOP001-1.002-0004 по Оперативна програма „Добро управление“. Крайният срок на проекта е 31.12.2019 г.

За нормалното функциониране на информационната система и за нейното развитие е необходимо и съответното хардуерно и мрежово оборудване, като и комуникационна свързаност с определени параметри. По тази причина АГКК ще извърши оптимизация на наличните ресурси и в рамките на бюджета за годината ще осигури обновяване на хардуерното оборудване, с което да може да се гарантира безпроблемна работа на приложенията и сигурност на процесите и данните.

 

           Разпределение на финансовите средства:

                                                                                                                         Таблица  № 4

 

ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

Бюджетни разходи на  АГКК

лв.

Бюджетни разходи на  АВ

лв.

Поддръжка на хардуер

218 000

121 176

Поддръжка на информационните системи на АГКК

648 400

0

Осигуряване на комуникационна свързаност и интернет на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

61 800

455 486

Разработки на нов модел за пространствени данни, осигуряване на информационна сигурност и др.

299 600

-

Закупуване на хардуер и специализиран софтуер

367 500

-

 

 Забележка: Описаните финансови средства са пропорционални относно цялостната дейност на Агенция по вписванията, включваща поддръжка и развитите на: Имотен регистър, Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, Регистър БУЛСТАТ, Регистър на имуществените отношение на съпрузите и Централно управление на Агенция по вписванията. Същите не могат да бъдат разделени по начин, който позволява точно да се определи, каква част от тях конкретно е ползвана или ще се ползвана за дейности по създаване на Имотния регистър.

От 2017 г. Агенция по вписванията е бенефициент по  Проект BG05SFOP001-1.002-0004 по Оперативна програма "Добро управление" с наименование „Надграждане на имотен регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“. Общата стойност на проекта е в размер на  1 500 000 лв.

           Финансовите средства по програмата са осигурени в рамките на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

           През 2019 г. Агенция по вписванията предвижда следните дейности по поддържане и развитие на информационната система на кадастъра и имотния регистър:

 1.  Свързаност със средата за междурегистров обмен (RegiX), която предоставя възможност за реализиране на интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път, като е осигурена възможност за потребителите на информация автоматично да извличат данни от Имотен регистър. По този начин се увеличава кръгът от ползватели на данните въведени в ИИСКИР, подмодул Имотен регистър;
 2. Повишаване ефективността на работа на служителите, с цел подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез надграждане на информационната система на Имотния регистър за предоставяне на електронни услуги;
 3. Осигуряване на ефективното функциониране на Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър чрез надграждане на съществуващите регистри, информационни системи и информационни портали/платформи,  и осигуряване на интеграция между тях, с оглед развитие на електронни услуги;
 4. Доразвитие на Интегрираната информационна система, обслужваща дейността на службите по вписванията към Агенция по вписванията и адаптирането й към промените в нормативната уредба. По този начин ще се подобри качеството на изпълнение на служебните задължения и ще се постигне бързина при въвеждане в електронната система и вписване на актовете в рамките на законоустановения срок.
 5. Съкращаване на времето за подаване на документи от нотариусите към службите по вписванията чрез доразвитие на информационната система.

 

           7. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМАТА

 

Съгласно ЗКИР, предвидените финансови средства са предназначени както за дейността на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), така и за Агенцията по вписванията (АВ), и са осигурени в рамките на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

 

                                                                                                                                     Таблица № 5  

ДЕЙНОСТИ

 

Бюджетни

разходи

на АГКК (лв.)

Бюджетни

разходи

на АВ (лв.)

Персонал на АГКК и АВ

7 564 000

5 208 618

Институционално изграждане и развитие на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

5 576 000

-

Институционално изграждане на Агенцията по вписванията

-

8 639 836

Технически дейности по създаване на кадастъра

5 960 300

-

Дейности по създаване на имотния регистър

-

-

Създаване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, техническа поддръжка и хардуерно оборудване

1 595 300

1 582 764

Общо за 2019 г.

20 695 600

15 431 218

 

Забележка: Описаните финансови средства са за цялостната дейност на Агенция по вписванията, включваща поддръжка и развитите на: Имотен регистър, Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, Регистър БУЛСТАТ, Регистър на имуществените отношения на съпрузите и Централно управление на Агенция по вписванията. Същите не могат да бъдат разделени по начин, който позволява точно да се определи, каква част от тях конкретно е ползвана или ще се ползвана за дейности по създаване на Имотния регистър. 

Заложените средства за разходите за персонал на АВ са само за служителите работещи в Службите по вписванията.

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

 

 

О Т Ч Е Т

 

ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ДЕЙНОСТТА  ПО  СЪЗДАВАНЕТО  НА

КАДАСТЪРА  И  ИМОТНИЯ  РЕГИСТЪР

ПРЕЗ  2018 г. 

 

 

          Отчетът за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2018 г. е разработен в съответствие с изискването на чл. 94, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Отчетът включва извършените през 2018 г. дейности по кадастъра, изпълнявани от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и дейностите по имотния регистър, изпълнявани от Агенцията по вписванията (АВ).

Отчетът не включва дейностите по геодезия и картография, които са изпълнявани от  АГКК по реда на Закона за геодезията и картографията.

 

 1. 1.     ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА

През 2018 г. приоритет за АГКК бяха дейностите по увеличаване територията на страната с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), включително и чрез изработване на КККР за неурбанизираната територия, чрез преобразуване на картата на възстановената собственост (КВС) в КККР и по предоставяне на качествени кадастрални и геодезически услуги.

 

Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри

           През 2018 г. са одобрени КККР за територията на землищата на 13 бр. общински центрове - гр. Белоградчик, гр. Велинград, гр. Горна Оряховица, гр. Грамада, гр. Елена, с. Кайнарджа, гр. Кнежа, гр. Мездра, с. Ситово, гр. Сухиндол, с.Чупрене, гр. Чирпан и гр. Ябланица и на 81 бр. населени места в общини Батак, Берковица, Брезник, Варна, Видин, Габрово, Долни Дъбник, Кюстендил, Луковит, Мездра, Монтана, Нова Загора, Пещера, Полски Тръмбеш, Ракитово, Разлог, Сухиндол и Тетевен, на урбанизираните територии на общински центрове гр. Златица и гр. Суворово и 18 бр. населени места в общини Вълчи дол, Плевен и Суворово.

В процес на създаване и одобряване са КККР за териториите на землищата на 8 бр. общински центрове - гр. Долни Дъбник, гр. Костенец, гр. Момчилград, гр. Неделино, гр. Перущица, гр. Трън, с. Чадар и с. Черноочене и на 40 бр. други населени места от области Велико Търново, Девин, Долни Дъбник, Костенец, Котел, Луковит, Севлиево, Трън, Чепеларе, Черноочене и Ябланица и на урбанизираните територии на 7 бр. общински центрове - с. Антон, гр. Божурище, гр. Вълчи дол, гр. Долна баня, гр. Пирдоп, гр. Сливница и с. Челопеч и 142 бр. населени места в общини Белослав, Божурище, Бургас, Бяла, Варна, Вълчи дол, Долна баня, Пазарджик, Пирдоп, Плевен, Приморско, Родопи, Самоков, Сливница, Созопол и Суворово, както и на други територии, изработването на които е финансирано от друг инвеститор, но са процедирани от АГКК.

По обявена през м. март 2018 г. процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), за възлагане създаването на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове - гр. Аксаково,  с. Гърмен, гр. Кресна и с. Струмяни и на други населени места в общини Благоевград, Ботевград, Гоце Делчев, Гърмен, Петрич, Сандански, Симитли, Струмяни и др. е издадено Решение на изпълнителния директор на АГКК за избор на изпълнители и през м. януари 2019 г. се сключиха договори по шест от обособените позиции. За останалите шест обособени позиции няма избрани изпълнители и обектите ще бъде включени в обществени поръчки, които ще се открият през 2019 г.

Обявени са по реда на ЗОП процедури за възлагане създаването на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на 7 бр. общински центрове -
гр. Антоново, гр. Генерал Тошево, гр. Долни чифлик, гр. Исперих, с. Ружинци,
с. Самуил и гр. Хисаря, както и на 250 бр. населени места в общини Антоново, Бяла, Велики Преслав, Велико Търново, Видин, Генерал Тошево, Долни чифлик, Златоград, Исперих, Каспичан, Нова Загора, Нови пазар, Полски Тръмбеш, Поморие, Ружинци, Самуил, Севлиево, Силистра, Смядово, Сунгурларе и Трявна.

И през 2018 г. се изпълняваха дейностите по стартиралия в края на 2016 г. процес на служебно преобразуване на картата на възстановената собственост в КККР, регламентиран с изменението на ЗКИР (ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.). В периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. са одобрени КККР на неурбанизираните територии на 1860 бр. землища, попадащи във всички области, с изключение на София град, за която има одобрена КККР. Очакваме дейностите по преобразуването да приключат през 2019 г., с което 96% от територията на страната ще е покрита с КККР, като на практика ще остане за довършване урбанизираната територия на голям брой малки населени места.

През 2018 г. са създадени кадастрална карта и кадастрални регистри за отделен имот или група имоти с площ от 409 дка и 320 броя имоти, представляващи съответно 0,001% от площта и 0,006% от броя на имотите на създадените през същия период кадастрална карта и кадастрални регистри, възложени от АГКК.

           Продължи изпълнението на мярката „Увеличаване покритието на кадастралната карта“, предвидена в РМС № 411 от 2016 г., изменено с РМС № 191 от 2018 г., като към 31.12.2018 г. са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за 80 049 кв.км, представляващи 72,12 % от територията на страната.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние като всяка една промяна в състоянието на недвижимите имоти се отразява в тях. Това се извършва от службите по геодезия, картография и кадастър въз основа на заявления на собствениците и на данни, постъпващи по нормативно установения ред.

 

  Предоставяне на услуги на физически и юридически лица

Агенцията по геодезия, картография и кадастър извършва за нуждите на централните и териториални администрации, физическите и юридическите лица справки и услуги при условия и по ред, определени в ЗКИР и Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

През 2018 г. СГКК са предоставили услуги на граждани, централни и териториални администрации и дружества включващи 2 658 194 единици информация.

Геокартфонд са предоставили 2 024 бр. услуги, в т.ч. 1 332 бр. по електронен път.

През 2018 г. оправомощените по закон лица (служители на Общински служби по земеделие и на Общински администрации) са заявили и предоставили 111 967 бр. авоматично генерирани от системата документи (скици, схеми, удостоверения).

През 2018 г. през КАИС портал са зявени онлайн и предоставени от системата 622 153 бр. справки.

Кадастралната административна информационна система (КАИС), дава възможност на всички клиенти на АГКК за подаване на заявления за предоставяне на административни услуги по електронен път, да извършват електронни справки и плащания, както и официалните документи (скици, схеми, удостоверения и други) да бъдат издавани от всяка СГКК за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.

Обслужването се извършва в 28-те служби по геодезия, картография и кадастър, разположени в административните центрове на областите. 

С извършените през 2016 г. промени в Закона за кадастъра и имотния регистър се създаде възможност за подобряване обслужването на потребителите на кадастрални услуги – централни и териториални администрации, граждани и юридически лица.

За намаляване на административната тежест, както и за облекчаване режима на работа с гражданите и бизнеса е дадена възможност на общинските администрации да заявяват и получават услуги, по електронен път, за имотите, собственост на общината, включително скици, схеми и справки, както и за провежданите от тях административни производства пред трети лица. Допълнително АГКК сключва договори за съвместна дейност с общините за откриване на изнесени работни места в сградите на общинските администрации, където да бъде извършвано административно обслужване на гражданите с кадастрална информация.

През 2018 г. са открити 4 изнесени работни места, с което общият им брой е достигнал 95 броя. В осем от районните администрации на Столична община са открити изнесени работни места – Люлин, Младост, Нови Искър, Надежда, Илинден, Подуяне, Слатина и Триадица, както и 2 офиса в централната градска част на София - на ул. „Сердика“ 5 и на ул. „Кракра“ 3.

АГКК има сключени споразумения с 80 общини за съвместно административно обслужване и издаване на официални документи от кадастралната карта и кадастралните регистри, като оправомощените за това общински служители са 269.

Централните и териториални администрации, с които АГКК има сключени споразумения за достъп до кадастрални данни чрез информационната система на кадастъра, са 119 бр.

За територията на цялата страна през 2018 г. изпълнителният директор на АГКК, на основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър оправомощи служители на Общинските служби по земеделие,  да подпомагат СГКК, извън административните центрове на областите, при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация, за земеделски и горски територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

 

Разработване на нормативни актове

I. Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

През 2018 г. работна група, състояща се от представители на АГКК и на браншовите професионални организации в областта на геодезията и кадастъра – Съюз на геодезистите и земеустроителите в България, Камара на инженерите по геодезия, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и Асоциация на геодезическите фирми, разработи проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД на ЗКИР), който е одобрен с Решение № 124 на Министерския съвет от 2019 г., приет от Народното събрание и обнародван в ДВ, бр. 41 от 21.05.2019 г.

С измененията на ЗКИР се въвеждат следните по-съществени изменения, които влизат в сила от 22.08.2019 г.:

 1. Урежда се възможността лица, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, които са търговци или упражняват свободна професия, да подпомагат дейността на СГКК, като предоставят на хартиен носител, най-търсените официални документи (скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти и удостоверения за наличие или липса на данни). Правоспособните лица ще предоставят кадастрални услуги на потребителите при спазване на общите правила, определени с Наредбата за административното обслужване. Тази дейност на правоспособните лица ще се контролира от АГКК. Целта на изменението е подобряване на административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги. Необходимостта, от подпомагане дейността на СГКК, е следствие от увеличаване на териториалното покритие на страната с КККР и съответно нарасналия брой заявления за услуги, изпълнението на които не може да се обезпечи с наличния брой служители.

2. Въвежда се задължение за лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, да поддържат и повишават професионалната си квалификация, като преминават курс, на всеки две  години, след годината, в която са придобили правоспособност или са преминали предишен курс. Целта е да бъде гарантирано, че правоспособните лица притежават необходимото ниво на познание на нормативната уредба и другите новости в областта на геодезията, картографията и информационните системи, с оглед практическото приложение, качествено изпълнение на възложената им кадастрална дейност от държавата или от собствениците на имоти.

3. Въвежда се диференциране на санкциите спрямо поредността на извършване на нарушението. При първо нарушение ще се налага глоба или имуществена санкция, а при повторно нарушение ще се отнема правоспособността за срок от 1 до 3 години, в зависимост от степента и характера на нарушението. Съществуващата към момента уредба не дава възможност за налагане на глоба или имуществена санкция като първа стъпка, а се пристъпва директно към най-тежката санкция - отнемане на правоспособност.

4. Разширява се кръгът от органи и лица, които имат право да получават скици, схеми и удостоверения от АГКК, чрез информационната система на кадастъра, като електронните документи могат да се използват за провежданите от тях производства. Към кръга от органи и лица се добавят съдебните органи и заинтересованите лица – собственици на недвижими имоти.

 

II. Изменения и допълнения на подзаконови нормативни актове:

            1. В Държавен вестник, бр. 105 от 18.12.2018 г., е обнародвано Постановление № 307 от 13.12.2018 г. на Министерския съвет за изменение на Постановление № 293 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. С изменението беше отложено с две години влизането в сила на § 3 от ПЗР към Постановление № 293 от 8 ноември 2016 г. Отлагането се наложи поради необходимостта от време за разработване на нови функционалности на информационната система на кадастъра, даващи възможност справките и документите да бъдат предоставяни във вида, предвиден в Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и за тях за бъдат събирани таксите, така както е предвидено в  § 1 от ПМС № 293 от 8 ноември 2016 г.

2. В Държавен вестник, бр. 8 от 25.01.2019 г., е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри. Предвиденият в § 4 от ПЗР  на Наредбата срок е удължен до 31.12.2020 г. Това се налага, поради необходимостта от време за привеждане на информационната система на кадастъра в съответствие с нормативните промени, извършени с издаване на Наредба № РД - 02 - 20 - 4 от 11.10.2016 г.

             3. В Държавен вестник, бр. 8 от 25.01.2019 г., е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта  и кадастралните регистри.            Предвиденият в § 15 от ПЗР на Наредбата срок е удължен до 31.12.2020 г. Това се налага, поради необходимостта от време за привеждане на информационната система на кадастъра в съответствие с нормативните промени, извършени с издаване на Наредба № РД - 02 - 20 - 5 от 15.12.2016 г.

 

            Регистрация на правоспособни лица

В съответствие с чл. 12, т. 8 ЗКИР Агенцията по геодезия, картография и кадастър води и поддържа регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.

През 2018 г. са регистирани 81 правоспособни лица, от които 55 физически и 26 юридически лица.

 

 1. 2.     ДЕЙНОСТИ ПО ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

 

През 2018 г. продължи изпълнението на производствата по чл. 70 и сл. от ЗКИР за въвеждане на система за имотни вписвания в пет съдебни района – Балчик, Каварна, Добрич, Асеновград и Благоевград. От откриването на производство по създаване на имотен регистър в горе посочените съдебни райони  до момента са създадени над 489 715 броя имотни партиди. Преобразуването им в окончателни ще стане след влизане в сила на кадастралните карти за целите съответни съдебни райони и издавене на заповед на министъра на правосъдието на основание чл. 73 от ЗКИР.

           За периода януари – декември  2018 г. със средствата на системата са създадени 7 169 предварителни имотни партиди  и  594 526 файлови партиди.

Интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистр (ИИСКИР) обслужва вписванията, осъществявани, както по персоналната система, действаща към момента, така и по реалната система, дефинирана със Закона за кадастъра и имотния регистър. По този начин се осигуряват в максимална степен процесите за плавен преход към имотен регистър чрез автоматизираното структуриране на данните, включително чрез миграцията им от предходните съществуващи различни информационни системи. Чрез ИИСКИР се поддържа интеграция на функционално ниво между Агенция по вписванията и Агенция по геодезия, картография и кадастър. В районите с одобрени и влезли в сила кадастрални карти и кадастрални регистри интеграцията се осъществява напълно, като се реализира едновременен достъп до имотните данни и данните в кадастралните карти и регистри.

В изпълнение на Решение № 496 от 29.08.2017 г. на МС за изпълнение на Решение
№ 338 на МС от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални документи на хартиен носител от страна на Агенция по вписванията е осъществена свързаност със средата за междурегистров обмен (RegiX), която предоставя възможност за реализиране на интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път. Осигурена е възможност за потребителите на информация автоматично да извличат данни от регистър БУЛСТАТ, Имотен регистър и Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Чрез системата за достъп Regix, се предоставя безплатен достъп на всички държавни институции, които заявят такъв, до различни видове справки, а именно:

-   Регистър Булстат – Актуално състояние;

-   Имотен регистър – справка по физически, юридическо лице и справка по имот;

-   Търговки регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел - Актуално състояние.

           В изпълнение на Решение № 496 от 29.08.2017 г. на МС за изпълнение на Решение
№ 338 на МС от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални документи на хартиен носител от страна на Агенция по вписванията през 2018 година беше реализирана обществена поръчка за извършване на анализ на текущото състояние на архивите, идентифициране на съответните нужди и  разработване на детайлни технически спецификации с оглед най-добрите практики за провеждане на процедура за избор на изпълнител на процесите по цифровизация.

           През 2018г. беше внедрена нова електронна услуга за проверка на легитимността на издадените удостоверения за тежести, която е достъпна за гражданите и бизнеса и е безплатна за всички потребители.

 

3.     ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ИМОТЕН РЕГИСТЪР

 

ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ИМОТЕН РЕГИСТЪР

БЮДЖЕТНИ СУБСИДИИ

лв.

Офис мебели

0

Доставка на компютри, периферна техника

0

Доставка на тонери, барабани и девелопери

341 284

Доставка на метални шкафове

0

Осигуряване на хардуерна поддръжка

106 776

Осигуряване на поддръжка на системен софтуер, СУБД и миграция на данни на Имотен регистър

77 760

 

4. ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

 

Изпълнението на дейностите по информационната система на кадастъра и имотния регистър се съобразява със:

- Закон за кадастъра и имотния регистър и подзаконовите му нормативни актове;

-  Закон за електронното управление и Общата стратегия за електронно управление в          Р България 2011 – 2015 г.;

-  Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създа­ване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) и Закона за достъп до пространствените данни.

 

4.1. ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА – ЧАСТ КАДАСТЪР

 

През 2018 г. АГКК приведе данните за административните граници и сградите съгласно изискванията на INSPIRE, като заедно с вече приведените данни за имотите са достъпни на портала на КАИС.

През 2018 г. се изпълни един малък проекта във връзка с възникнала необходимост от корекция и допълване на данни в кадастралната система.

По проект „Актуализация и проверка на географски данни във връзка с новоприети КККР“ бяха изпълнени следните дейности:

 • Интегриране на данните за защитени територии за територията по НАТУРА 2000 на Р България с базата данни на кадастъра. Данните са съвместени с кадастралната карта в портала на КАИС;
 • Актуализация и почистване на адресна гео-база данни за подобряване на търсенето в кадастралната карта с данни за ново-приетите територии;
 • Анализиране на топологични грешки в КККР и отстраняването им по автоматизиран способ.

 

 

4.2. ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - ЧАСТ ИМОТЕН РЕГИСТЪР

 

ИИСКИР е уеб-базирана информационна система, което позволява осъществяването на лесен и бърз достъп за всички потребители на територията на цялата страна чрез интернет за вписаните в службите данни и обстоятелства.

Добре функционира и портала ОSS (One-stop-shop – Услуги на едно гише), чрез който се предоставя възможност за извършване на справки в базата данни на Имотния модул, посредством интернет от външни потребители 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Осигурена е и възможност за извършване на електронно разплащане чрез интернет за ползване на тези услуги. През 2018 г. чрез модул „Собственост и собственици” на отдалечения достъп са извършени 2 461 751справки по интернет, а на място в Службите по вписванията – 94 567.

За държавните органи, освободени по закон от заплащане на държавни такси, справките се извършват безплатно, с което се спестява значително време при документооборота и на финансов и човешки ресурс в размяната на кореспонденция между различните институции и службите по вписванията.

Централизацията на ИИСКИР позволява унифициране на дейностите на всички служби по вписванията на територията на цялата страна, еднакво прилагане на закона по отношение на всички граждани. Централизацията позволява получаване на пълен обем информация между държавните институции.

Постигнато е унифициране на структурата на информацията за вписаните актове и данните по тях, което позволява непрекъснато подобряване на качеството й, съобразно предходните системи.

Чрез ИИСКИР се създаде възможност за предоставяне на по-широк кръг и обем от услуги, включително справка по лице на територията на цялата страна, което неминуемо доведе до намаляване на времето от извършване на проверки. Повиши се качеството и ефективността на услугите, предоставяни от службите, дължащо се на структурираната информация чрез ИИСКИР.  Това позволява автоматизирано и по-бързо издаване на справки на потребителите.

Постигна се прозрачност, бърз и лесен достъп до всички въведени данни в ИИСКИР на територията на цялата страна, независимо от местоположението на ползвателите им. ИИСКИР позволява непрекъснато разширяване и добавяне на нови услуги и функционалности с улеснен достъп до тях, включително възможност за въвеждане на електронно подаване на документи към службите по вписванията от нотариусите, при създаване на съответните законови предпоставки.

Системата е създадена на модулен принцип, което позволява нейното непрекъснато доразвитие, т.е. тя не е статична величина, а динамично развиваща се такава.

Ежедневно се допълва създаденият електронен архив (единна база данни) от всички постъпващи в службите по вписванията актове, въз основа на които са извършени вписвания, отбелязвания или заличавания, чрез тяхното сканиране в системата. Това от своя страна предоставя допълнителна сигурност на архивните информационни мaсиви, тъй като документите се съхраняват освен на хартиен и на електронен носител, същевремено се спестява време и се улесняват служителите при откриване на конкретна информация и/ или документ. По този начин се постига двойна сигурност по отношение на постъпващата информацията в имотния регистър.

Всички служби по вписванията са подсигурени с комуникационна свързаност, с помощта на която се осъществява пренасяне на данни и се обезпечава функционирането на ИИСКИР.

Извършено е техническо обезпечаване на 113-те Служби по вписванията - компютри и скенери, хардуер за центровете за бази данни за информационната система, сървъри,  комуникационно оборудване. Чрез ИИСКИР е осигурен и достъп на съдиите по вписванията по отношение на въведените в системите актове и относими към тях данни. Чрез средствата на системата се обменят данни в реално време между службите по геодезия, картография и кадастър и службите по вписванията в цялата страна. Всяка промяна на имотните данни в кадастралната карта води до генериране на съобщения за тяхното обновяване в службите по вписванията и обратно: всяка промяна на собствеността или другите ограничени вещни права автоматично генерира съобщения за обновяване на данните на недвижимите имоти  в кадастралния регистър.

 

През 2018 година Агенция по вписванията продължи изпълнението на Проект BG05SFOP001-1.002-0004 по Оперативна програма "Добро управление" с наименование „Надграждане на имотен регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“. Общата стойност на проекта е в размер на  1 500 000 лв.

Финансовите средства по програмата са осигурени в рамките на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. 

По Дейност 1 „Привеждане на подзаконовата уредба и вътрешните правила в съответствие с практиката и нормативната рамка в областта на е-управление“ са предложени изменения на нормативни и вътрешни актове с разработени документи, както следва:

 1. Предложение за изменение на ГПК:

1.1.  ЗИД на ГПК;

1.2.  Мотиви (по чл. 35, ал. 1, т. 6 от УПМСНА);

1.3.  Формуляр за оценка на въздействието (по чл. 20, ал. 2 от ЗНА)

 1. Предложение за изменение на Правилника за вписванията:

2.1.  Постановление на Министерски съвет за изменение на Правилника за вписванията;

2.2.  Мотиви (по чл. 26, ал. 3 от ЗНА);

2.3.  Формуляр за оценка на въздействието (по чл. 20, ал. 2 от ЗНА);

2.4.  Доклад до МС (по чл. 35, ал. 1, т. 1 от УПМСНА).

 1. Предложение за Наредба по чл. 7, ал. 3 ЗКИР за определяне на точките на интеграция между КР и ИР и въвеждане принципите на комплексното административно обслужване, издавана от МС:

3.1.  Проект на наредба;

3.2.  Формуляр за оценка на въздействието (по чл. 20, ал. 2 от ЗНА);

3.3.  Доклад до МС (по чл. 35, ал. 1, т. 1 от УПМСНА).

 1. Предложение за изменение на Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията:

4.1.  Постановление за изменение на Тарифа

4.2.  Доклад

4.3.  Формуляр за оценка на въздействието (по чл. 20, ал. 2 от ЗНА);

4.4.  Доклад до МС (по чл. 35, ал. 1, т. 1 от УПМСНА).

 1. Предложение за Наредба за двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър по чл. 6, ал. 3 ЗКИР, издавана от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието:

5.1.  Проект на Наредба;

5.2.  Мотиви (по чл. 26, ал. 3 от ЗНА).

 1. Предложение за изменение на Наредба №2 от 21 април 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър, издавана от министъра на правосъдието:

6.1.  Проект на Наредба;

6.2.  Мотиви (по чл. 26, ал. 3 от ЗНА).

 1. Предложение за вътрешни актове:

7.1.  Вътрешни правила за работа с ИИСКИР;

7.2.  Изменение на Инструкция за вътрешния документооборот и организация на работата с електронно подписани документи (инкорпорирано във Вътрешни правила за работа с ИИСКИР)

7.3.  Вътрешни правила за работа за служители и съдии по вписванията

По дейност 2 „Надграждане на Модул „Имотен регистър“ в Интегрирана информационна система за Кадастър и Имотен регистър“ е сключен договор №93-00-24/01.03.2018 г. и дейността е в процес на изпълнение.

По дейност 3 „Надграждане на модул за отдалечен достъп (One-stop-shop)“ е сключен договор №93-00-24/01.03.2018 г. и дейността е в процес на изпълнение.

 

 

 

 

 

slogan bg