Предложения и сигнали, постъпили в Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат

Заповед № РД-12-32/14.02.2017 г.


ІІ. 4. Предложения и сигнали

Чл. 9. (1) Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на АГКК и сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на АГКК и длъжностни лица, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица, се регистрират, разглеждат и решават при спазване на разпоредбите на глава осма от Административно – процесуалния кодекс. Предложенията и сигналите могат да постъпват в АГКК по телефон, факс, електронна поща или да се подават чрез деловодството на АГКК, съответно в СГКК и чрез кутиите за сигнали и жалби, разположени в сградите на централната администрация и на службите по геодезия, картография и кадастър. Възможността за подаване на предложения и сигнали се оповестява по подходящ начин в приемните, където се извършва административното обслужване и на интернет страницата на АГКК. 

(2) Редът за регистрация, разглеждане и решаване на подадените предложения и сигнали се определя със заповед на изпълнителния директор на АГКК.