Премини към основното съдържание

Предложения и сигнали, постъпили в Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Редът за регистрацията и организацията на работа с жалби, сигнали и предложения се извършва в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс и Вътрешните правила за работа с жалби и сигнали, постъпили в АГКК, утвърдени със Заповед № РД-13-26/29.01.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК

 

Вътрешни правила за работа с жалби и сигнали, постъпили в АГКК

(извадка)

 

Раздел I. оБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тези правила се определя редът за регистриране и разглеждане на сигналите и жалбите срещу неправомерни действия/бездействия на служители и звена от администрация на Агенцията по геодезия, картография и кадастър при или по повод изпълнение на служебните им задължения.

РАЗДЕЛ II. ПРОЦЕДУРИ

Чл. 2 (1) Сигнали и жалби за извършени  нарушения могат да постъпват в АГКК по факс, електронна поща, чрез деловодството или чрез кутиите за сигнали и жалби, разположени в централната администрация на АГКК и службите по геодезия, катрография и кадастър (СГКК).

(2) Сигналите и жалбите следва да бъдат съставени на български език и да съдържат:

- три имена и адрес на подателя;

- описание на нарушението и в какво се състои искането;

- описаните приложения;

- дата и подпис на подателя;

(3) Сигналите и жалбите се регистрират след проверка на реквизитите по ал. 2.

(4) Анонимни сигнали и жалби, както и такива с нецензурно съдържание не се разглеждат.

slogan bg