Премини към основното съдържание

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 ОТ 20 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Обн. ДВ. бр.59 от 28 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.71 от 13 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.67 от 31 Август 2012г., изм. ДВ. бр.5 от 18 Януари 2013г., доп. ДВ. бр.21 от 1 Март 2013г., доп. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г., доп. ДВ. бр.28 от 17 Април 2015г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 22 Март 2016г., изм. ДВ. бр.27 от 5 Април 2016г., изм. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2016г., доп. ДВ. бр.86 от 27 Октомври 2017г., доп. ДВ. бр.9 от 29 Януари 2019г., доп. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2019г.

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

 

Чл. 1. (1) Определя стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност на Република България и които са част от критичната инфраструктура, в единен списък съгласно приложението.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2015 г., в сила от 17.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2016 г., в сила от 05.04.2016 г.) Стратегическите обекти и дейности, предоставени за управление, съответно възложени за осъществяване на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция "Разузнаване", се определят със заповед на ръководителя на съответното ведомство след съгласуване с председателя на Държавна агенция "Национална сигурност". При осъществяване на взаимодействие за защита на стратегически обекти и дейности се издават съвместни заповеди на ръководителите на съответните ведомства.

(3) Стратегическите обекти и дейности, предоставени за управление, съответно възложени за осъществяване на Държавна агенция "Национална сигурност", се определят със заповед на председателя на агенцията.

 

Чл. 2. Ръководителите на стратегически обекти, съответно възлагащите стратегически дейности, посочени в списъка и заповедите по чл. 1, отговарят за изпълнението на мерките за защитата им, включително за финансирането на тези мерки.

 

Чл. 3. Списъкът и заповедите по чл. 1 могат да бъдат изменяни и допълвани по реда за приемането им.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.)

 

§ 2. В 6-месечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на вътрешните работи и председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" издават съвместна инструкция за условията и реда за определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности по чл. 43, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (обн., ДВ, бр. 17 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2009 г.).

 

§ 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2016 г., в сила от 05.04.2016 г.) В 10-месечен срок от влизането в сила на постановлението ръководителите на стратегически обекти, възлагащите стратегически дейности, министърът на вътрешните работи, министърът на отбраната, председателят на Държавна агенция "Разузнаване" и председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" предприемат, съобразно законовата си компетентност, необходимите мерки от нормативен, технически и организационен характер за осигуряване защитата на стратегическите обекти и дейности, посочени в списъка - приложение към постановлението.

(2) В едногодишен срок от влизането в сила на постановлението ръководителите на стратегически обекти и възлагащите стратегически дейности, посочени в списъка и заповедите по чл. 1, изготвят списък на длъжностите в ръководените от тях обекти, за които е необходимо издаването на разрешение за работа или за извършване на конкретно възложена задача в стратегическия обект или дейност.

 

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2016 г., в сила от 05.04.2016 г.) В 6-месечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на отбраната, министърът на вътрешните работи, председателят на Държавна агенция "Разузнаване" и председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" издават заповедите по чл. 1, ал. 2 и 3.

 

§ 5. (1) Издадените до влизането в сила на постановлението разрешения за работа или за извършване на конкретно възложена задача в стратегически обекти и дейности запазват действието си в срока на валидност до издаването на нови разрешения при условията и по реда на чл. 44 - 47 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

(2) В 10-месечен срок от влизането в сила на постановлението компетентните органи на Държавна агенция "Национална сигурност", ръководителите на стратегически обекти и възлагащите съответната стратегическа дейност предприемат необходимите действия по издаване на нови разрешения на лицата, титуляри на разрешенията по ал. 1.

 

§ 6. Постановлението се издава на основание чл. 41, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 13.09.2011 Г.)

 

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 ОТ 23 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 31.08.2012 Г.)

 

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2013 Г.)

 

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 май 2013 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 439 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 24.12.2014 Г.)

 

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 ОТ 14 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 17.04.2015 Г.)

 

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.07.2015 Г.)

 

§ 32. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 ОТ 16 МАРТ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 22.03.2016 Г.)

 

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 ОТ 28 МАРТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ"

(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 05.04.2016 Г.)

 

§ 17. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 ОТ 28 ЮНИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 05.07.2016 Г.)

 

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 27.10.2017 Г.)

 

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 ОТ 24 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 29.01.2019 Г.)

 

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 15.10.2019 Г.)

 

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 1

 

(Доп. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., в сила от 13.09.2011 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., в сила от 31.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г., доп. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 24.12.2014 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2015 г., в сила от 17.04.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2017 г., в сила от 27.10.2017 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 29.01.2019 г., доп. - ДВ, бр. 81 от 2019 г., в сила от 15.10.2019 г.)

 

Списък на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност

 

I. Сектор "Земеделие, производство и безопасност на храните"

1. Стратегически дейности:

1.1. Производство на храни;

1.2. Съхранение на храни;

1.3. Контрол по безопасността на храните;

1.4. Селско стопанство:

а) производство на храни;

б) съхранение на храни;

в) контрол по безопасността на храните;

г) напоителни системи.

 

II. Сектор "Екология"

1. Стратегически дейности:

1.1. Екология.

 

III. Сектор "Водни ресурси"

1. Стратегически дейности:

1.1. Осигуряване на питейна вода;

1.2. Контрол на количеството на водните запаси;

1.3. Мониторинг на качеството на водата.

2. Стратегически обекти:

2.1. Язовири с национално значение за питейното водоснабдяване, в т.ч.:

а) язовир "Искър";

б) язовир "Кърджали";

в) язовир "Студена";

г) язовир "Ивайловград";

д) язовир "Асеновец";

е) язовир "Огоста";

ж) язовир "Панчарево";

з) язовир "Христо Смирненски";

и) язовир "Батак";

к) язовир "Арда";

л) язовир "Цонево";

м) язовир "Йовковци";

н) язовир "Камчия";

о) язовир "Боровица";

п) язовир "Ясна поляна";

р) язовир "Среченска бара";

с) язовир "Бели Искър";

т) (нова - ДВ, бр. 28 от 2015 г., в сила от 17.04.2015 г.) язовир "Тича".

 

IV. Сектор "Здравеопазване"

1. Стратегически дейности:

1.1. Спешна медицинска помощ;

1.2. Медицинска и болнична помощ;

1.3. Производство на лекарства и субстанции;

1.4. Внос на животоспасяващи и животоподдържащи лекарства и субстанции.

2. Стратегически обекти:

2.1. Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (МБАЛСМ) "Н. И. Пирогов";

2.2. Болница "Лозенец".

 

V. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) Сектор "Икономика"

1. Стратегически дейности:

1.1. Производство и съхранение на продукти, свързани с отбраната;

1.2. Износ на продукти, свързани с отбраната.

2. Стратегически обекти:

2.1. "ВМЗ" - ЕАД - гр. Сопот;

2.2. "АРСЕНАЛ" - АД - гр. Казанлък;

2.3. "ДУНАРИТ" - АД - гр. Русе;

2.4. "ЕМКО" - ЕООД - гр. София;

2.5. "ОПТИКС" - АД - гр. София;

2.6. "ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП" - АД - гр. Панагюрище;

2.7. "АВИОНАМС" - АД - гр. Пловдив;

2.8. "АРКУС" - АД - гр. Лясковец;

2.9. "САМЕЛ - 90" - АД - гр. Самоков;

2.10. "ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ" - АД - гр. Габрово;

2.11. "ЧЕРНО МОРЕ" - АД - гр. Варна;

2.12. Обект 145.

 

VI. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2013 г., предишен раздел V - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) Сектор "Енергетика"

1. Стратегически дейности:

1.1. Управление на отрасъл енергетика;

1.2. Производство на електрическа енергия, добив на въглища и експлоатация на хидротехнически съоръжения;

1.3. Дейности по съхранение и транспорт на свежо ядрено гориво и на отработено ядрено гориво, управление на радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;

1.4. Пренос на електрическа енергия;

1.5. Пренос и съхранение на природен газ;

1.6. Производство на горива.

2. Стратегически обекти:

2.1. "АЕЦ Козлодуй";

2.2. Площадка "АЕЦ Белене";

2.3. Обектите на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци": "Радиоактивни отпадъци - Козлодуй", "Извеждане от експлоатация - Козлодуй", "Постоянно хранилище за радиоактивни отпадъци - Нови хан", "Национално хранилище за радиоактивни отпадъци" в община Козлодуй;

2.4. Комплекс "Марица изток" в състав: "Мини Марица изток" с клонове: рудник "Трояново-1", с. Трояново, рудник "Трояново-север", с. Ковачево, и рудник "Трояново-3", с. Медникарово; Система за отвеждане на водите на р. Овчарица извън целика на рудник "Трояново-север" - леви и десни притоци; "ТЕЦ Марица изток 2"; "ТЕЦ Контур Глобал Марица изток 3"; "ТЕЦ ЕЙ И ЕС - Гълъбово"; "Брикел";

2.5. "ТЕЦ Варна";

2.6. "ТЕЦ Бобов дол";

2.7. Обекти на "Топлофикация София" - ЕАД: "ТЕЦ София" и "ТЕЦ София изток";

2.8. Каскада "Белмекен - Сестримо - Чаира", каскада "Доспат - Въча", каскада "Баташки водносилов път", каскада "Долна Арда", с прилежащите им енергийни обекти и хидротехнически съоръжения;

2.9. Централно диспечерско управление и териториалните диспечерски управления на "Електроенергиен системен оператор" - ЕАД;

2.10. Електрически подстанции: 400 kV "Добруджа", 400 kV "София запад", 750 kV "Варна", 400 kV "Червена могила" и 400 kV "Благоевград";

2.11. Открита разпределителна уредба 400 kV "Марица изток 3";

2.12. Електропроводи: 400 kV "Алабак" и 400 kV "Крива река";

2.13. Кабелни линии на територията на гр. София: 110 kV "Левски", 110 kV "Дондуков" и 110 kV "Руски";

2.14. Преносни газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи;

2.15. Централно управление на "Булгартрансгаз" - ЕАД;

2.16. Подземно газово хранилище "Чирен", сондажи и компресорна станция;

2.17. Промишлено-експлоатационни блокове и технологични съоръжения на компресорни станции: "Кардам 1 и 2", "Вълчи дол", "Провадия", "Ихтиман", "Петрич", "Странджа", "Лозенец" и "Полски Сеновец";

2.18. Газоразпределителни станции, захранващи топлоелектрически и отоплителни централи, нефтохимически и петролни производства, разположени по преносните газопроводи в страната: "ГРС Девня", "ГРС ТЕЦ Варна", "ГРС Шумен", "АГРС Русе изток", "ГРС Плевен", "ГРС София 1", "ГРС София 2", "ГРС София 3", "ГРС София 4", "ГРС Перник", "АГРС Топлофикация Враца", "ГРС Бургас", "ГРС Димитровград" и "АГРС ТЕЦ Север Пловдив";

2.19. "Централно управление на "ЛУКОЙЛ - БЪЛГАРИЯ" - ЕООД;

2.20. "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас";

2.21. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) Обекти 150Б и 150.

 

VII. Сектор "Транспорт" (Предишен раздел VI - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.)

1. Стратегически дейности:

1.1. Осъществяване на сухопътен транспорт, в т. ч. изграждане и поддържане на инфраструктурата и транспортните средства, необходими за нормалното функциониране на тази дейност;

1.2. Осъществяване на железопътен транспорт, в т.ч. дейностите, осъществявани от Национална компания "Железопътна инфраструктура" и "Български държавни железници" - ЕАД;

1.3. Въздушен транспорт, в т.ч. дейностите, осъществявани от "България Ер" - АД;

1.4. Воден транспорт, в т.ч. дейностите, осъществявани от "Български морски флот" - АД и "Българско речно плаване" - АД.

2. Стратегически обекти:

2.1. Обект "951";

2.2. Обект "708";

2.3. Обект "131";

2.4. Обект "577";

2.5. Метрополитен - София;

2.6. Железопътни възли - София, Пловдив, Горна Оряховица, Варна и Русе;

2.7. Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение";

2.8. Летища - София, Варна, Бургас и Пловдив;

2.9. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.) Летище Горна Оряховица и Летище Балчик;

2.10. Пристанища:

а) Варна;

б) Бургас, включително пристанищен терминал "Росенец";

в) Видин;

г) Русе;

д) Лом.

 

VIII. Сектор "Телекомуникации и информация" (Предишен раздел VII - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.)

1. Стратегически дейности:

1.1. Фиксирани телефонни услуги;

1.2. Мобилна телефония;

1.3. Радиоразпръскване, радиокомуникации;

1.4. Информационни системи (ИС) на държавната администрация;

1.5. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., в сила от 31.08.2012 г.) Управление на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност;

1.6. Дейност по пренасяне на класифицирана информация.

2. Стратегически обекти:

2.1. "БТК" - АД;

2.2. Център за управление на мрежата на "БТК" - АД, София, ул. Хайдушка поляна 8;

2.3. НУРТС - връх "Ботев";

2.4. "Мобилтел" - ЕАД, "Космо България "Мобайл" - ЕАД;

2.5. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., в сила от 31.08.2012 г.) Съобщителни обекти със специално предназначение от Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, София, ул. Ген. Й. В. Гурко 6;

2.6. Контролен технически център на "Електронно правителство" в Комплекс "Бояна", дом 3;

2.7. Административната сграда на комуникациите на БНТ - София, ул. Сан Стефано 29;

2.8. Националният радио-телевизионен център - София, бул. Цариградско шосе 111;

2.9. Регионалните телевизионни центрове в Пловдив, Варна, Русе и Благоевград;

2.10. Българското национално радио.

 

IХ. Сектор "Държавно управление" (Предишен раздел VIII - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.)

1. Стратегически дейности:

1.1. Гарантиране на демократичните устои на държавното управление;

1.2. Охрана на държавната граница и отбрана на територията, териториалното море и въздушното пространство на страната;

1.3. Правораздавателна дейност;

1.4. Сигурност;

1.5. Защита от кризи и природни бедствия;

1.6. Управление и поддържане на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (НССПЕЕН-112);

1.7. Съхранение и управление на стоки, материали и суровини, представляващи ДР и ВВЗ;

1.8. Дейностите, осъществявани от Специалната куриерска служба във връзка с изпращане, предаване, пренасяне и приемане на материали, съдържащи класифицирана информация.

2. Стратегически обекти:

2.1. Президентството;

2.2. Народното събрание;

2.3. Министерският съвет;

2.4. Комплекс "Бояна";

2.5. (нова - ДВ, бр. 21 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;

2.6. (нова - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 24.12.2014 г.) Министерството на външните работи.

2.7. (нова - ДВ, бр. 86 от 2017 г., в сила от 27.10.2017 г.) Временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница.

2.8. (нова - ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 29.01.2019 г.) Агенцията по вписванията.

2.9. (нова - ДВ, бр. 81 от 2019 г., в сила от 15.10.2019 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

Х. Сектор "Финанси" (Предишен раздел IХ - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.)

 

ХI. Сектор "Образование, наука и технологии" (Предишен раздел Х - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.)

1. Стратегически дейности:

1.1. Научноизследователска и развойна дейност в системата на БАН и ВУЗ.

1.2. Управление на дейността по прилагане на държавната политика по социална защита на населението.

2. (нова - ДВ, бр. 71 от 2011 г., в сила от 13.09.2011 г.) Стратегически обекти:

2.1. "Изследователски реактор - ИРТ - 2000" към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН.

 

ХII. Сектор "Стратегически обекти и дейности на Министерството на вътрешните работи" (Предишен раздел ХI - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.)

 

XIII. Сектор "Стратегически обекти и дейности на Министерството на отбраната" (Предишен раздел ХII - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.)

 

ХIV. Сектор "Стратегически обекти и дейности на Националната разузнавателна служба" (Предишен раздел XIII - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.)

 

ХV. Сектор "Стратегически обекти и дейности на Държавна агенция "Национална сигурност" (Предишен раздел ХIV - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.)

Категория
Подзаконови нормативни актове

slogan bg