ОБЩИНА ЗЛАТИЦА, Софийска област

Версия за печатВерсия за печат

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-278_2-08.05.2020 г.

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 12-13-8 от 16.04.2020 г. на кмета на община Златица, Софийска област (наш рег. № 09-2 (85) от 16.04..2020 г.)

 

ДОПЪЛВАМ

 

         Заповед № РД-13-278 от 07.12.2017 г., изменена и допълнена със заповед № РД-13-278(1)/01.04.2020 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър  (АГКК) както следва:

            § 1. Точка 1 се допълва с още едно лице, а именно:

Иванка Лукова Червенкова – мл. експерт АСК и ИИ;

            § 2. Да се осигури достъп с необходимите права на Иванка Лукова Червенкова до КАИС.

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото в § 1 лице, на кмета на Община Златица, на началника на СГКК–София област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – София област и  Община Златица.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК–София област.

 

 

                                     

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                                

                                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-278-01.04.2020 г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № А 12-13-6 от 12.03.2020 г. на кмета на община Златица, област София (наш рег. № 09-2 (61) от 13.03.2020 г.

 

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

 

         Заповед № РД-13-278 от 07.12.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър  (АГКК) както следва:

            § 1. В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:

            1. Думите „Христина Найденова Миндилова – специалист „Търговия и селско стопанство“ се заличават;

            2. Точка 1 се допълва с още едно лице, а именно:

            „Мария Цанова Павлова – гл. специалист „Общинска собственост“;

            § 2. Да се прекрати достъпа на Христина Найденова Миндилова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).

            § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на Мария Цанова Павлова до КАИС.

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото в § 1, т. 2 лице, на кмета на Община Златица, на началника на СГКК – София област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – София област и  Община Златица.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК–София област.

                                     

                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                                                            

                                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д

№ РД-13-278/07.12.2017 г.

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № 12-13-2 от 28.11.2017 г. на кмета на Община Златица, Софийска област

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Златица, Софийска област:

            Христина Найденова Миндилова – специалист „Търговия и селско стопанство“;

            Иванка Маньова Ангелова – ст. експерт „Кадастър и регулация“,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-2-174от  07.12.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Златица, в района на община Златица – урбанизирана и неурбанизирана територията, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – София област.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Златица и на началника на СГКК – София област, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – София област и Община Златица.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София област.

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията.

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн., ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.