Skip to main content

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА, Софийска област

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-278_2-08.05.2020 г.

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 12-13-8 от 16.04.2020 г. на кмета на община Златица, Софийска област (наш рег. № 09-2 (85) от 16.04..2020 г.)

 

ДОПЪЛВАМ

 

         Заповед № РД-13-278 от 07.12.2017 г., изменена и допълнена със заповед № РД-13-278(1)/01.04.2020 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър  (АГКК) както следва:

            § 1. Точка 1 се допълва с още едно лице, а именно:

Иванка Лукова Червенкова – мл. експерт АСК и ИИ;

            § 2. Да се осигури достъп с необходимите права на Иванка Лукова Червенкова до КАИС.

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото в § 1 лице, на кмета на Община Златица, на началника на СГКК–София област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – София област и  Община Златица.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК–София област.

 

 

                                     

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                                

                                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-278-01.04.2020 г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № А 12-13-6 от 12.03.2020 г. на кмета на община Златица, област София (наш рег. № 09-2 (61) от 13.03.2020 г.

 

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

 

         Заповед № РД-13-278 от 07.12.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър  (АГКК) както следва:

            § 1. В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:

            1. Думите „Христина Найденова Миндилова – специалист „Търговия и селско стопанство“ се заличават;

            2. Точка 1 се допълва с още едно лице, а именно:

            „Мария Цанова Павлова – гл. специалист „Общинска собственост“;

            § 2. Да се прекрати достъпа на Христина Найденова Миндилова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).

            § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на Мария Цанова Павлова до КАИС.

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото в § 1, т. 2 лице, на кмета на Община Златица, на началника на СГКК – София област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – София област и  Община Златица.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК–София област.

                                     

                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                                                            

                                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д

№ РД-13-278/07.12.2017 г.

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № 12-13-2 от 28.11.2017 г. на кмета на Община Златица, Софийска област

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Златица, Софийска област:

            Христина Найденова Миндилова – специалист „Търговия и селско стопанство“;

            Иванка Маньова Ангелова – ст. експерт „Кадастър и регулация“,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-2-174от  07.12.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Златица, в района на община Златица – урбанизирана и неурбанизирана територията, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – София област.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Златица и на началника на СГКК – София област, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – София област и Община Златица.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София област.

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията.

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн., ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg