Премини към основното съдържание

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Сканирана заповед

З А П О В Е Д  

№ РД-13-247/10.10.2018 г.

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35,    ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо №10-11-10651 от 28.09.2018 г. на кмета на община Стара Загора (наш рег. № 09-3/01.10.2018 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителите на Община Стара Загора: 

            Анна Малчева Димитрова – ст. специалист в отдел „Административно и информационно обслужване“;

            Ива Стоева Георгиева – ст. специалист в отдел „Кадастър и регулация“,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-100/10.10.2018 г.., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Стара Загора, на територията на община Стара Загора – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до Кадастрално-административната информационна система на АГКК и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Стара Загора.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Стара Загора, на началника на СГКК Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

 

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК Стара Загора и  Община Стара Загора.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Стара Загора.

                                               

                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя:

1. чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията;

2. чрез Общината по банков път, като в платежното нареждане трябва да се посочи задълженото лице;

3. чрез преведена на Агенцията по банков път авансова сума от страна на Общината

slogan bg