Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ПЕЩЕРА, област Пазарджик

З А П О В Е Д № РД-20-49(3)/26.02.2024г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 15-09-1/14.02.2024 г. на кмета на Община Пещера, област Пазарджик (наш рег. № ВЕАУ-67-(9)/14.02.2024 г.)

 ДОПЪЛВАМ:

Заповед № РД-13-308/27.12.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди №№ РД-20-49/31.08.2022 г., РД-20-49(1)/13.12.2022 г. и РД-20-49(2)/02.08.2023 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
1.    Точка 1 се допълва със следното лице, а именно:
    Георги Апостолов Апостолов – главен специалист „Техническо обслужване и регулация в кметства;
    2. Да се осигури достъп с необходимите права на Георги Апостолов Апостолов до КАИС.
Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета Община Пещера, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Пазарджик и Община Пещера.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.
                           

                     
 

З А П О В Е Д № РД-20-49(2)/02.08.2023г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Писмо наш вх. № ВЕАУ-67(6)/28.07.2023 г.,

И З М Е Н Я М:

      Заповед № РД-13-308/27.12.2018 г. допълнена и изменена със Заповеди №№ РД-20-49/31.08.2022 г., и  РД-20-49(1)/13.12.2022 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    1. В т. 1 думите „Йордан Петров Янушев –   главен специалист ТО в отдел ТСУ се заличават. 
    2. Да се прекрати достъпът на Йордан Петров Янушев до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    Заповедта да се сведе до знанието на кмета Община Пещера, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на началника на отдел ГИС и на служителя по сигурността на информацията към АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Пазарджик и Община Пещера.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.    
 

З А П О В Е Д № РД-20-49(1)/13.12.2022г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 15-09-2/06.12.2022 г. (наш рег. № ВЕАУ-67(5)/06.12.2022 г.) на кмета на община Пещера, област Пазарджик

ИЗМЕНЯМ:
    Заповед № РД-13-308/27.12.2018 г., допълнена със Заповед № РД-20-49/31.08.2022 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    § 1. В т. 1, се правят следните изменения:
1.    Думите „Красимира Василева Хаджиева – гл. специалист „Кадастър и регулация и въвеждане на обектите в експлоатация“ (КРВОЕ) в отдел ТСУ” се заличават;
    § 2. Да се прекрати достъпът на Красимира Василева Хаджиева до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на община Пещера, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, за сведение и изпълнение. 
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Пазарджик и община Пещера.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.        
 

З А П О В Е Д № РД-20-49/31.08.2022г.

                 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх.№15-32-13/30.08.2022 г. на кмета на община Пещера, област Пазарджик (наш рег. № ВЕАУ-67(3)/30.08.2022 г.)

НАРЕЖДАМ:

    Допълвам Заповед №РД-13-308/27.12.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    В т. 1, се добавя следното лице: 
•    Маргарита Василева Танева  – главен специалист “Техническо обслужване, електронни административни услуги“.
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета община Пещера, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Пазарджик и община Пещера.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.
 

З А П О В Е Д  

№ РД-13-308/27.12.2018

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 15-32-3 от 29.11.2018 г. на кмета на община Пещера, област Пазарджик (наш № 09-3(149) от 03.12.2018 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Пещера, област Пазарджик: 

            Красимира Василева Хаджиева – гл. специалист „Кадастър и регулация и въвеждане на обектите в експлоатация“(КРВОЕ) в отдел ТСУ;

            Делка Георгиева Пашова – гл. специалист „Кадастър и регулация и имотен регистър“ в отдел ТСУ;

            инж. Невена Тодорова Дялкинова – началник отдел „Общинска собственост“;

            Йордан Петров Янушев – гл. специалист ТО, в отдел ТСУ,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-141 от  27.12.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Пещера, на територията на община Пещера – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Пазарджик.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Пещера, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Пазарджик и Община Пещера.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

Приложение № 2 към  чл. 2, ал. 2 и чл. 3, ал. 2

от Споразумение № КД-3-141 от  27.12.2018 г между АГКК  и Община Пещера, област Пазарджик

 

СПИСЪК

на служителите на Община Пещера определени от кмета на общината,

които ще получат достъп до КАИС на АГКК

 

Три имена

Длъжност, отдел

Служебен телефон

Е-mail

1

Красимира Василева Хаджиева

Гл. специалист Кадастър и регулация и въвеждане на обектите в експлоатация, в отдел ТСУ

089700069

Виж имейла...

2

Делка Георгиева Пашова

Гл. специалист Кадастър и регулация и имотен регистър, в отдел ТСУ

0888021717

duji_kunova @abv.bg

3

Инж. Невена Тодорова Дялкинова

Началник отдел „Общинска собственост“

 

0898502448

Виж имейла...

4

Йордан Петров Янушев

Гл. специалист ТО, в отдел ТСУ

0893532068

Виж имейла...

 

 

                                                                                                                                              ЗА ОБЩИНА ПЕЩЕРА:

                                                                                                                                              НИКОЛАЙ ЗАЙЧЕВ - KMET

 

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg