ОБЩИНА ПЕЩЕРА, област Пазарджик

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Сканирана заповед: 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-308/27.12.2018

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 15-32-3 от 29.11.2018 г. на кмета на община Пещера, област Пазарджик (наш № 09-3(149) от 03.12.2018 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Пещера, област Пазарджик: 

            Красимира Василева Хаджиева – гл. специалист „Кадастър и регулация и въвеждане на обектите в експлоатация“(КРВОЕ) в отдел ТСУ;

            Делка Георгиева Пашова – гл. специалист „Кадастър и регулация и имотен регистър“ в отдел ТСУ;

            инж. Невена Тодорова Дялкинова – началник отдел „Общинска собственост“;

            Йордан Петров Янушев – гл. специалист ТО, в отдел ТСУ,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-141 от  27.12.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Пещера, на територията на община Пещера – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Пазарджик.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Пещера, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Пазарджик и Община Пещера.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА


Приложение № 2 към  чл. 2, ал. 2 и чл. 3, ал. 2

от Споразумение № КД-3-141 от  27.12.2018 г между АГКК  и Община Пещера, област Пазарджик

 

СПИСЪК

на служителите на Община Пещера определени от кмета на общината,

които ще получат достъп до КАИС на АГКК

 

Три имена

Длъжност, отдел

Служебен телефон

Е-mail

1

Красимира Василева Хаджиева

Гл. специалист Кадастър и регулация и въвеждане на обектите в експлоатация, в отдел ТСУ

089700069

kraseto_hadjieva@abv.bg

2

Делка Георгиева Пашова

Гл. специалист Кадастър и регулация и имотен регистър, в отдел ТСУ

0888021717

duji_kunova @abv.bg

3

Инж. Невена Тодорова Дялкинова

Началник отдел „Общинска собственост“

 

0898502448

dialkinova@abv.bg

4

Йордан Петров Янушев

Гл. специалист ТО, в отдел ТСУ

0893532068

yordan.26@abv.bg

 

 

                                                                                                                                              ЗА ОБЩИНА ПЕЩЕРА:

                                                                                                                                              НИКОЛАЙ ЗАЙЧЕВ - KMET


Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.