Премини към основното съдържание

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, област СЛИВЕН

З А П О В Е Д № РД-20-19/13.12.2023г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РД14-8300-445/08.12.2023 г. на кмета на Община Нова Загора, област Сливен (наш рег. № ВЕАУ-47-(3)/08.12.2023 г.)

 ДОПЪЛВАМ:

Заповед №РД-13-37/13.02.2020 г., изменена и допълнена със Заповед №РД-13-37(1)/13.03.2020 г.,  на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
1.    Точка 1 се допълва със следните лица, а именно:
    Мария Илиева Маринова – специалист отдел КРВП;
    Екатерина Стефанова Иванова – ст. специалист отдел ТСУ и КС;
    2. Да се осигури достъп с необходимите права на Мария Илиева Маринова и Екатерина Стефанова Иванова до КАИС.
Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета Община Нова Загора, на началника на СГКК – Сливен, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Сливен и Община Нова Загора.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Сливен.
 

З А П О В Е Д  

№ РД-13-37-13.03.2020 г.

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № ФСД-14-83-00 от 20.02.2020 г. на кмета на община Нова Загора

 

ДОПЪЛВАМ

Заповед № РД-13-37 от 13.02.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по

геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:

 

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Стоянка Мирославова Младенова - специалист КРВП, се добавят още 5 /пет/ лица, а именно:

 

            Доротея Йорданова Христова – Гл. архитект;

            Тони Христова Димитрова – Директор Дирекция РРСП;

            Данка Динева Иванова – Началник отдел КРВП;

            Пламен Валентинов Юнгарев – Началник отдел ТСУКС;

            Радка Иванова Минова – ст. специалист КРВП;

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Нова Загора, на началника на СГКК – Сливен, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Сливен и Община Нова Загора.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Сливен.            

                                                           

                                                            ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                

                                                                                                ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

Трите имена

Длъжност, отдел

Служебен телефон

E-mail

1.

Петя Богоева Зарова

старши специалист ОСТТ

045757073

Виж имейла...

2.

Диана Гергиева Гунчева - Петкова

старши специалист ТСУКС

045757074

Виж имейла...

3.

Стоянка Мирославова Младенова

специалист КРВП

045757062

Виж имейла...

 

З А П О В Е Д 

 

№ .РД-13-37-13.02-2020 г.

 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо рег. № ФСД-14-83-00-205 от 13.12.2019 г. на кмета на община Нова Загора, област Сливен (наш № 09-4/220/ от 13.12.2019 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на община Нова Загора, област Сливен: 

            Петя Богоева Зарова - старши специалист ОСТТ; 

            Диана Гергиева Гунчева – Петкова - старши специалист ТСУКС;

            Стоянка Мирославова Младенова - специалист КРВП;

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-18-2020 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и община Нова Загора, област Сливен, на територията на община Нова Загора – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Сливен.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на община Нова Загора, на началника на СГКК – Сливен, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Сливен и Община Нова Загора.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Сливен.         

                                

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg