ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, област СЛИВЕН

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-37-13.03.2020 г.

 

 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № ФСД-14-83-00 от 20.02.2020 г. на кмета на община Нова Загора

 

ДОПЪЛВАМ

Заповед № РД-13-37 от 13.02.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по

геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:

 

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Стоянка Мирославова Младенова - специалист КРВП, се добавят още 5 /пет/ лица, а именно:

 

            Доротея Йорданова Христова – Гл. архитект;

            Тони Христова Димитрова – Директор Дирекция РРСП;

            Данка Динева Иванова – Началник отдел КРВП;

            Пламен Валентинов Юнгарев – Началник отдел ТСУКС;

            Радка Иванова Минова – ст. специалист КРВП;

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Нова Загора, на началника на СГКК – Сливен, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Сливен и Община Нова Загора.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Сливен.            

                                                           

                                                            ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                

                                                                                                ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

Трите имена

Длъжност, отдел

Служебен телефон

E-mail

1.

Петя Богоева Зарова

старши специалист ОСТТ

045757073

peteto_zagora@abv.bg

2.

Диана Гергиева Гунчева - Петкова

старши специалист ТСУКС

045757074

diana-guncheva@abv.bg

3.

Стоянка Мирославова Младенова

специалист КРВП

045757062

stoianka.mm@gmail.com

 

З А П О В Е Д 

 

№ .РД-13-37-13.02-2020 г.

 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо рег. № ФСД-14-83-00-205 от 13.12.2019 г. на кмета на община Нова Загора, област Сливен (наш № 09-4/220/ от 13.12.2019 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на община Нова Загора, област Сливен: 

            Петя Богоева Зарова - старши специалист ОСТТ; 

            Диана Гергиева Гунчева – Петкова - старши специалист ТСУКС;

            Стоянка Мирославова Младенова - специалист КРВП;

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-18-2020 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и община Нова Загора, област Сливен, на територията на община Нова Загора – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Сливен.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на община Нова Загора, на началника на СГКК – Сливен, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Сливен и Община Нова Загора.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Сливен.         

                                

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.