Премини към основното съдържание

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО, област Стара Загора

З А П О В Е Д № РД-20-18(1)/27.02.2024г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 07-00-32/23.02.2024 г. на кмета на Община Николаево, област Стара Загора (наш рег. № ВЕАУ-43-(4)/23.02.2024 г.)

Д О П Ъ Л В А М:

     Заповед № РД-13-170/15.08.2017 г., изменена и допълнена със Заповед № 20-18/13.12.2023 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    1. Точка 1 се допълва със следното лице, а именно:
    Диана Колева Петкова –  младши експерт „Общинска собственост и икономически дейности“.
    2. Да се осигури достъп с необходимите права на Диана Колева Петкова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Николаево, на началника на СГКК – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Стара Загора и Община Николаево.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.
                              
 

З А П О В Е Д № РД-20-18/13.12.2023г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 07-00-134/01.12.2023 г. на кмета на Община Николаево, област Стара Загора (наш рег. № ВЕАУ-43-(3)/01.12.2023 г.)

Д О П Ъ Л В А М:

     Заповед № РД-13-170/15.08.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    1. Точка 1 се допълва със следното лице, а именно:
    инж. Станка Димитрова Грунова –  директор дирекция „Общински дейности и устройство на територията“.
    2. Да се осигури достъп с необходимите права на инж. Станка Димитрова Грунова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Николаево, на началника на СГКК – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Стара Загора и Община Николаево.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.
 

З А П О В Е Д

 

 № РД-13-170 /15.08.2017 г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № 07-00-1389 от 3.08.2017 г. (наш рег. № 09-3 от 10.08.2017 г.) на кмета на община Николаево, област Стара Загора

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Николаево, област Стара Загора:

            Мариана Стойкова Драгнева – гл. специалист в отдел ЗЕОЧ, дирекция ОДУТ;

            Живка Михова Попова – гл. специалист в отдел ЗЕОЧ, дирекция ОДУТ,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-53 от  14.08.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Николаево, на територията на община Николаево – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Стара Загора.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Николаево и на началника на СГКК – Стара Загора, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Стара Загора и Община Николаево.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.

 

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

 

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до административната информационна система на кадастъра (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в кадастралната карта – (удостоверение за наличие или липса на одобрена кадастрална карта за даден имот или територия; удостоверение за наличие на определени факти и обстоятелства; удостоверение за характеристики на имот).

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2, на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя, чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.  

 

slogan bg