Премини към основното съдържание

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД, област Кърджали

З А П О В Е Д

№ РД-13-73 (3) / 25.02.2021 г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 12-00-50 от 18.01.2021 г. на кмета на община Момчилград, наш рег. № 09-3(31) от 18.02.2021 г.

ДОПЪЛВАМ
     Заповед № РД-13-73 от 28.02.2018 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), изменена и допълнена с мои Заповеди №№ РД-13-73(1) от 26.11.2019 г., РД-13-73(2) от 03.12.2019 г.    
    Параграф единствен: В т. 1 след думите „Йълдъз Ахмед Топчу – мл. специалист в отдел СГС, Община Момчилград„  се добавят още 3 /три/ лица, а именно:

    Алие Ибрахим Ибрахим – зам. кмет на Община Момчилград 
    Юсуф Аляетдин Налбант – гл. архитект на Община Момчилград
    Юмер Ерол Ахмед – началник отдел „ГРАО“ в Община Момчилград
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Момчилград, на началника на СГКК – Кърджали, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение. 
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Кърджали и Община Момчилград.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Кърджали.        
                    
 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-73_2 - 03.12.2019 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, писмо изх. № РД-1200-283/20.11.2019 г. на кмета на община Момчилград, обл. Кърджали (наш. рег. № 09-4/193/ от 20.11.2019 г.)

Д О П Ъ Л В А М

Заповед на изпълнителния директор на АГКК № РД-13-73 от 28.02.2018 г.,

 

            Параграф единствен: В т. 1 се добавя още едно оправомощено лице, а именно:

            „Йълдъз Ахмед Топчу – мл. специалист в отдел СГС, имейл: Виж имейла..., тел. 0886776536, адрес Община Момчилград, ул. „26-ти декември“ № 12.   

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Момчилград, на началника на СГКК – Кърджали, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Кърджали и  Община Момчилград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Кърджали.

 

                                                                     

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        

                                                                                   ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-73_1 - 26.11.2019 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 1200-272 от 11.11.2019 г. на кмета на община Момчилград (наш рег. № 09-4(186)/11.11.2019 г.)

 

ИЗМЕНЯМ

            моя Заповед № РД-13-73 от 28.02.2018 г., както следва:

            § 1. В т. 1 думите „Ерсин Метин Юмер – началник отдел „Селско и горско стопанство, екология и чистота“ се заменят с думите „Октай Фети Хасан – мл. специалист в отдел „Селско и горско стопанство, екология и чистота“.

            § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Ерсин Метин Юмер и се осигури достъп с необходимите права на Октай Фети Хасан до КАИС.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Октай Фети Хасан, на кмета на Община Момчилград, на началника на СГКК – Кърджали, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Кърджали и  Община Момчилград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Кърджали.

                                                                       

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                             

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д  

№ РД-13-73-28.02.2018 г.

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35,    ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 2400-58 от 16.02.2018 г. на кмета на Община Момчилград, област Кърджали (наш рег. № 09-3/22.02.2018 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Момчилград, област Кърджали: 

            Тунджар Тасим Моллахасан – ст. специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация“;

            Али Хасан Али – ст. специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация“;

            Инж. Авдие Али Юмер – мл. експерт в „Строителен контрол и инвестиционна дейност“;

            Билхан Фуат Ахмед – специалист „Строителен контрол“;

            Ерсин Метин Юмер – началник отдел „Селско и горско стопанство, екология и чистота“,

               които да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-29 от  28.02.2018 г.

, сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Момчилград, на територията на община Момчилград – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Кърджали.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Момчилград и на началника на СГКК Кърджали, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК Кърджали и Община Момчилград.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Кърджали.

                       

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР (удостоверение за характеристики на имот).

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg