ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД, област Кърджали

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-73_2 - 03.12.2019 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, писмо изх. № РД-1200-283/20.11.2019 г. на кмета на община Момчилград, обл. Кърджали (наш. рег. № 09-4/193/ от 20.11.2019 г.)

 

Д О П Ъ Л В А М

Заповед на изпълнителния директор на АГКК № РД-13-73 от 28.02.2018 г.,

 

            Параграф единствен: В т. 1 се добавя още едно оправомощено лице, а именно:

            „Йълдъз Ахмед Топчу – мл. специалист в отдел СГС, имейл: i_a_t82@abv.bg, тел. 0886776536, адрес Община Момчилград, ул. „26-ти декември“ № 12.   

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Момчилград, на началника на СГКК – Кърджали, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Кърджали и  Община Момчилград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Кърджали.

 

                                                                     

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        

                                                                                   ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА


 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-73_1 - 26.11.2019 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 1200-272 от 11.11.2019 г. на кмета на община Момчилград (наш рег. № 09-4(186)/11.11.2019 г.)

 

ИЗМЕНЯМ

            моя Заповед № РД-13-73 от 28.02.2018 г., както следва:

            § 1. В т. 1 думите „Ерсин Метин Юмер – началник отдел „Селско и горско стопанство, екология и чистота“ се заменят с думите „Октай Фети Хасан – мл. специалист в отдел „Селско и горско стопанство, екология и чистота“.

            § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Ерсин Метин Юмер и се осигури достъп с необходимите права на Октай Фети Хасан до КАИС.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Октай Фети Хасан, на кмета на Община Момчилград, на началника на СГКК – Кърджали, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Кърджали и  Община Момчилград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Кърджали.

                                                                       

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                             

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д  

№ РД-13-73-28.02.2018 г.

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35,    ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 2400-58 от 16.02.2018 г. на кмета на Община Момчилград, област Кърджали (наш рег. № 09-3/22.02.2018 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Момчилград, област Кърджали: 

            Тунджар Тасим Моллахасан – ст. специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация“;

            Али Хасан Али – ст. специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация“;

            Инж. Авдие Али Юмер – мл. експерт в „Строителен контрол и инвестиционна дейност“;

            Билхан Фуат Ахмед – специалист „Строителен контрол“;

            Ерсин Метин Юмер – началник отдел „Селско и горско стопанство, екология и чистота“,

               които да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-29 от  28.02.2018 г.

, сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Момчилград, на територията на община Момчилград – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Кърджали.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Момчилград и на началника на СГКК Кърджали, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК Кърджали и Община Момчилград.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Кърджали.

                       

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР (удостоверение за характеристики на имот).

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.