Премини към основното съдържание

ОБЩИНА МЕЗДРА, област Враца

Сканирана заповед

З А П О В Е Д 

№ РД-13-156-1 от 27.07.2020 г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 13.00-69 от 03.07.2020 г. на кмета на община Мездра, област Враца (наш рег. № 09-2(148)/09.07.2020 г.),

 

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ       

 

            Заповед № РД-13-156 от 22.08.2019 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:

 

            § 1. В т. 1:

  1. Думите след Мицева - „директор на дирекция „Устройство на територията“ се заменят с думите „Секретар на община Мездра“.
  2. Думите след Донков – „гл. специалист „Техническо обслужване и контрол в дирекция УТ“ се заменят с думите „Специалист „Техническа инфраструктура, кадастър и регулация“.
  3. Думите „Нели Валентинова Ценова – ст. експерт „Градоустройство“ в дирекция УТ“ се заменят с думите „инж. Стела Василева Митева – ст. експерт „Кадастър и регулация“.
  4. Думите след Ковачев – „ст. експерт „Кадастър и регулация“ в дирекция УТ“ се заменят с думите „ст. експерт „Контрол по строителството“.

            § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Нели Валентинова Ценова и да се осигури достъп с необходимите права на инж. Стела Василева Митева до КАИС.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на инж. Стела Василева Митева, на кмета на Община Мездра, на началника на СГКК – Враца, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Враца и Община Мездра.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК –Враца.

                                                                     

                                   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                          ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д 

 

№  РД-13-156-22.08.2019 г.

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № 13-00-455 от 19.08.2019 г. (наш рег. № 09-3(96) от 20.08.2019 г.) на кмета на община Мездра, област Враца

Н А Р Е Ж Д А М:

            1. Оправомощавам следните служители на Община Мездра, област Враца: 

            Инж. Светлана Николова Мицева – директор на дирекция „Устройство на територията“ (УТ);

            Радослав Красимиров Донков – гл. специалист „Техническо обслужване и контрол“ в дирекция УТ;

            Нели Валентинова Ценова – ст. експерт „Градоустройство“ в дирекция УТ;

            Инж. Ваньо Николов Ковачев – ст. експерт „Кадастър и регулация“ в дирекция УТ,  

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-108-2019 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Мездра, на територията на община Мездра – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Враца.

 

             Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Мездра, на началника на СГКК – Враца, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Враца и Община Мездра.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Враца.            

                       

                                  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                           ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в КККР на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в КККР на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

slogan bg