Премини към основното съдържание

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, област Бургас

З А П О В Е Д

№РД-13-153(1)/29.01.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №12-03-1 от 22.01.2021 г. на кмета на Община Малко Търново, област Бургас (наш рег. №09-3(10) от 22.01.2021 г.)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

Моя Заповед №РД-13-153 от 20.08.2019 г., както следва:
    § 1. В т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
    1. Думите „Силвия Любенова Илиева – специалист в отдел „Общинска собственост“ се заличават;
    2. Точка 1 се допълва с още едно лице, а именно:
    „Мариана Кирилова Николова – специалист „Жилищно настаняване и наеми“ в отдел „Общинска собственост“;
    § 2. Да се прекрати достъпа на Силвия Любенова Илиева до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на Мариана Кирилова Николова до КАИС.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Малко Търново, на началника на СГКК – Бургас, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Бургас и Община Малко Търново.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Бургас.

     ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        
    ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 
 

З А П О В Е Д  

№ РД-13-153-20.08.2019 г.

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 04-00-492 от 05.08.2019 г. (наш рег. № 10-10-8 от 08.08.2019 г.) на кмета на община Малко Търново, област Бургас

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Малко Търново, област Бургас:

            Петя Йорданова Станева – началник отдел „Общинска собственост“;

            Силвия Любенова Илиева –специалист  в отдел „Общинска собственост“,  

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-104-2019, сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Малко Търново, на територията на община Малко Търново – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Бургас.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Малко Търново, на началника на СГКК – Бургас, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Бургас и Община Малко Търново.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Бургас.              

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията.

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в КККР на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в КККР на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg