Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ИВАНОВО, област Русе

З А П О В Е Д № РД-20-1/04.01.2022г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо №05-76-4/13.12.2021 г. на кмета на община Иваново, област Русе (наш рег. № 09-3(149)/17.12.2021 г.)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

     Заповед №РД-13-132/08.07.2019 г., изменена със Заповед №РД-13-132(1)/20.12.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    § 1. В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:
1.    Думите „Десислава Белинова Стоянова – ст. специалист „Устройство на територията“ се заличават.
    2. Точка 1 се допълва с още едно лице, а именно:
•    Венета Петкова Петрова – специалист в дирекция „Специализирана администрация“.

    § 2. Да се прекрати достъпът на Десислава Белинова Стоянова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на Венета Петкова Петрова до КАИС.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Иваново, на началника на СГКК – Русе, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията към АГКК, за сведение и изпълнение.

    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Русе и Община Иваново.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Русе.

    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д №  РД-13-132-20.12.2019 г

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 05-76-15 от 02.12.2019 г. на кмета на община Иваново (наш рег. № 09-4(207)/02.12.2019 г.)

 

ИЗМЕНЯМ

            моя Заповед № РД-13-132 от 08.07.2019 г., както следва:

            § 1. В т. 1 думите „Ивелина Христова Панчева – ст. експерт „Общинска собственост и води“ се заменят с думите „Йорданка Тодорова Савчева – гл. експерт в дирекция „Специализирана администрация“.

            § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Ивелина Христова Панчева и се осигури достъп с необходимите права на Йорданка Тодорова Савчева до КАИС.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Йорданка Тодорова Савчева, на кмета на Община Иваново, на началника на СГКК – Русе, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Русе и  Община Иваново.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Русе.

                                                                     

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-132-08.07.20192019 г. 

 

           На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 05-76-7 от 23.07.2019 г. на кмета на Община Иваново, област Русе (наш рег. № 09-4 (116 от 03.07.2019 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

           1. Оправомощавам служителите на Община Иваново, област Русе: 

           Десислава Белинова Стоянова – ст. специалист „Устройство на територията“;

           Ивелина Христова Панчева – ст. експерт „Общинска собственост и води“,

           които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение                       № КД-3-94 от 03.07.2019 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Иваново, на територията на община Иваново – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

           2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Русе.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Иваново, на началника на СГКК - Русе, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК- Русе и на Община Иваново.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК - Русе.

                      

                                     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

           ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

(Съгласно Заповед № РД-13-121/14.06.2019 г.

 на изпълнителния директор на АГКК)

 

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg