ОБЩИНА ИВАНОВО, област Русе

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

З А П О В Е Д

 

№  РД-13-132-20.12.2019 г

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 05-76-15 от 02.12.2019 г. на кмета на община Иваново (наш рег. № 09-4(207)/02.12.2019 г.)

 

ИЗМЕНЯМ

            моя Заповед № РД-13-132 от 08.07.2019 г., както следва:

            § 1. В т. 1 думите „Ивелина Христова Панчева – ст. експерт „Общинска собственост и води“ се заменят с думите „Йорданка Тодорова Савчева – гл. експерт в дирекция „Специализирана администрация“.

            § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Ивелина Христова Панчева и се осигури достъп с необходимите права на Йорданка Тодорова Савчева до КАИС.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Йорданка Тодорова Савчева, на кмета на Община Иваново, на началника на СГКК – Русе, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Русе и  Община Иваново.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Русе.

                                                                     

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-132-08.07.20192019 г. 

 

           На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 05-76-7 от 23.07.2019 г. на кмета на Община Иваново, област Русе (наш рег. № 09-4 (116 от 03.07.2019 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

           1. Оправомощавам служителите на Община Иваново, област Русе: 

           Десислава Белинова Стоянова – ст. специалист „Устройство на територията“;

           Ивелина Христова Панчева – ст. експерт „Общинска собственост и води“,

           които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение                       № КД-3-94 от 03.07.2019 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Иваново, на територията на община Иваново – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

           2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Русе.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Иваново, на началника на СГКК - Русе, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК- Русе и на Община Иваново.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК - Русе.

                      

                                     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

           ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

(Съгласно Заповед № РД-13-121/14.06.2019 г.

 на изпълнителния директор на АГКК)

 

Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.