Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ГУРКОВО, област Стара Загора

З А П О В Е Д

 

№ .РД-13-2_2-08.05.2020 г.

 

 

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД- 02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри  

П О П Р А В Я М

            допусната очевидна фактическа грешка в моя Заповед № РД-13-2(1)/24.04.2020 г., както следва:

            § 1. В т. 1 на заповедта думите „Светлана Георгиева Антонова – гл. специалист „Капиталово строителство“ да се четат „Светлана Георгиева Славова –  гл. специалист „Капиталово строителство“.

            § 2. В т. 2 на заповедта думите „Светлана Георгиева Антонова“ да се четат „Светлана Георгиева Славова“.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Гурково, на началника на СГКК – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Стара Загора и Община Гурково.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.

 

 

                                                                     

 

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-2-1/24.04.2020 г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № К-II89 от 09.04.2020 г. (наш рег. № 09-2(81) от 14.04.2020 г.)  на кмета на община Гурково, област Стара Загора

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ   

 

            Заповед № РД-13-2 от 02.01.2019 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК), както следва:

            § 1. В т. 1 думите „Светлана Георгиева Антонова - гл. специалист „Капиталово строителство“ се заменят с думите „Янка Стойчева Дончева – главен експерт „Общинска собственост“.

            § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Светлана Георгиева Антонова и се осигури достъп с необходимите права на Янка Стойчева Дончева до КАИС.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Янка Стойчева Дончева, на кмета на Община Гурково, на началника на СГКК – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Стара  Загора и Община Гурково.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.

                                                                     

                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                             

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-02/02.01.2018 г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № К-2953 от 11.12.2018 г. (наш рег. № 09-3 от 17.12.2018 г.) на кмета на община Гурково, област Стара Загора

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Гурково, област Стара Загора: 

            Стоянка Георгиева Антонова – гл. специалист „Кадастър и регулация“ в дирекция ОДУТИ;

            Светлана Георгиева Славова – гл. специалист „Капитално строителство“ в дирекция ОДУТИ,  

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-1 от  02.01.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Гурково, на територията на община Гурково – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Стара Загора.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Гурково, на началника на СГКК – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Стара Загора и Община Гурково.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.                       

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg