ОБЩИНА ГУРКОВО, област Стара Загора

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

З А П О В Е Д

 

№ .РД-13-2_2-08.05.2020 г.

 

 

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД- 02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри  

П О П Р А В Я М

            допусната очевидна фактическа грешка в моя Заповед № РД-13-2(1)/24.04.2020 г., както следва:

            § 1. В т. 1 на заповедта думите „Светлана Георгиева Антонова – гл. специалист „Капиталово строителство“ да се четат „Светлана Георгиева Славова –  гл. специалист „Капиталово строителство“.

            § 2. В т. 2 на заповедта думите „Светлана Георгиева Антонова“ да се четат „Светлана Георгиева Славова“.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Гурково, на началника на СГКК – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Стара Загора и Община Гурково.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.

 

 

                                                                     

 

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-2-1/24.04.2020 г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № К-II89 от 09.04.2020 г. (наш рег. № 09-2(81) от 14.04.2020 г.)  на кмета на община Гурково, област Стара Загора

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ   

 

            Заповед № РД-13-2 от 02.01.2019 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК), както следва:

            § 1. В т. 1 думите „Светлана Георгиева Антонова - гл. специалист „Капиталово строителство“ се заменят с думите „Янка Стойчева Дончева – главен експерт „Общинска собственост“.

            § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Светлана Георгиева Антонова и се осигури достъп с необходимите права на Янка Стойчева Дончева до КАИС.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Янка Стойчева Дончева, на кмета на Община Гурково, на началника на СГКК – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Стара  Загора и Община Гурково.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.

                                                                     

                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                             

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-02/02.01.2018 г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № К-2953 от 11.12.2018 г. (наш рег. № 09-3 от 17.12.2018 г.) на кмета на община Гурково, област Стара Загора

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Гурково, област Стара Загора: 

            Стоянка Георгиева Антонова – гл. специалист „Кадастър и регулация“ в дирекция ОДУТИ;

            Светлана Георгиева Славова – гл. специалист „Капитално строителство“ в дирекция ОДУТИ,  

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-1 от  02.01.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Гурково, на територията на община Гурково – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Стара Загора.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Гурково, на началника на СГКК – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Стара Загора и Община Гурково.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.                       

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.