Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ГРАМАДА, Област Видин

                                                                      

З А П О В Е Д

№ РД-13-135-2/16.02.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №257/04.02.2021 г. на кмета на Община Грамада, област Видин (наш рег. №09-3(20) от 08.02.2021 г.)

ДОПЪЛВАМ

Моя Заповед №РД-13-135 от 04.06.2018 г., изменена със РД-13-135(1)/02.11.2018 г., както следва:
    Параграф единствен: В т. 1 след думите „инж. Радослав Митков Рангелов – „ст. специалист в Община Грамада“, се добавят още две лица, а именно:
    „Виолета Цветанова Тошева – зам.-кмет в Община Грамада“;
    „инж. Ирена Тошкова Димитрова – директор на дирекция ОА“;

    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Грамада, на началника на СГКК – Видин, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Видин и Община Грамада.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Видин.    

        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        
    ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 
 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-135_1/02.11.2018 г.

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 2211 от 26.10.2018 г. на кмета на община Грамада (наш рег. № 09-3/31.10.2018 г.)

 

ИЗМЕНЯМ

            Заповед № РД-13-135 от 04.06.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:

            Параграф единствен: В т. 1 думите „Инж. Валери Кирилов Йорданов – ст. специалист ТСУ“ се заменят с „инж. Радослав Митков Рангелов – ст. специалист в Община Грамада“;

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Грамада, на началника на СГКК – Видин, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Видин и  Община Грамада.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Видин.

                                                                       

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

    

 

З А П О В Е Д № РД-13-135/04.06.2018 г. 

 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 1048 от 14.05.2018 г. (наш рег. № 09-43 от 17.05.2018 г.) на кмета на община Грамада, област Видин

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Грамада, област Видин: 

            Десислава Захариева Станкова – гл. специалист ТСУ;

            Инж. Валери Кирилов Йорданов – ст. специалист ТСУ,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-57 от  28.05.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Грамада, на територията на община Грамада – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Видин.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Грамада и на началника на СГКК – Видин, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Видин и Община Грамада.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Видин.

                                               

                       

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията.

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg