ОБЩИНА ГРАМАДА, Област Видин

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

                                                                      

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-135_1/02.11.2018 г.

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 2211 от 26.10.2018 г. на кмета на община Грамада (наш рег. № 09-3/31.10.2018 г.)

 

ИЗМЕНЯМ

            Заповед № РД-13-135 от 04.06.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:

            Параграф единствен: В т. 1 думите „Инж. Валери Кирилов Йорданов – ст. специалист ТСУ“ се заменят с „инж. Радослав Митков Рангелов – ст. специалист в Община Грамада“;

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Грамада, на началника на СГКК – Видин, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Видин и  Община Грамада.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Видин.

                                                                       

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

    

 

З А П О В Е Д № РД-13-135/04.06.2018 г. 

 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 1048 от 14.05.2018 г. (наш рег. № 09-43 от 17.05.2018 г.) на кмета на община Грамада, област Видин

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Грамада, област Видин: 

            Десислава Захариева Станкова – гл. специалист ТСУ;

            Инж. Валери Кирилов Йорданов – ст. специалист ТСУ,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-57 от  28.05.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Грамада, на територията на община Грамада – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Видин.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Грамада и на началника на СГКК – Видин, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Видин и Община Грамада.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Видин.

                                               

                       

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията.

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.