Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК, област Варна

З А П О В Е Д

№ РД-13-277 (2) / 25.02.2021 г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 3400-71 от 11.02.2021 г. (наш рег. № 09-3 (28) от 15.02.2021 г.) на кмета на община Долни чифлик.

ДОПЪЛВАМ

Заповед № РД-13-277 от 12.11.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър (АГКК), изменена със Заповед № РД-13-277(1) от 26.11.2019 г. както следва:

    Параграф единствен: В т. 1 след думите „Нели Йорданова Маринова – гл. експерт ОПФ в дирекция УТТТОС, се добавя още 1 /едно/ лице, а именно:
    Мария Веселинова Паскова –  началник отдел „Общинска собственост“
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Долни чифлик, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение. 
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Варна и Община Долни чифлик.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.        
                    
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д

 

№  РД-13-277_1-26.11.2019 г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 3400-325 от 18.11.2019 г. на кмета на община Долни чифлик (наш рег. № 09-4(192)/20.11.2019 г.)

 

ИЗМЕНЯМ

            моя Заповед № РД-13-277 от 12.11.2018 г., както следва:

            § 1. В т. 1 думите „Мария Веселинова Паскова – ст. експерт „Управление и разпореждане с общинска собственост“ в дирекция УТТТОС се заменят с думите „Нели Йорданова Маринова – гл. експерт ОПФ в дирекция УТТТОС“.

            § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Мария Веселинова Паскова и се осигури достъп с необходимите права на Нели Йорданова Маринова до КАИС.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Нели Йорданова Маринова, на кмета на Община Долни чифлик, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна и  Община Долни чифлик.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.

                                                                       

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                             

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д

 

№  РД-13-283-22.11.2018 г.

 

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № 3400-198/19.11.2018 г. на кмета на община Долни чифлик (наш       № 09-3 (145)/19.11.2018 г.

 

П О П Р А В Я М

            допусната очевидна фактическа грешка в моя Заповед № РД-13-277/12.11.2018 г., както следва:

 

            Параграф единствен. В т. 1 на заповедта думите „Мария Василева Паскова – мл. експерт“ да се четат „Мария Веселинова Паскова – ст. експерт“.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Долни чифлик, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Варна и Община Долни чифлик.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.

                                                                       

                                           ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. РУМЕН ЯНКОВ

                                                                                   (Съгласно Заповед № РД-13-278/12.11.2018 г.) 

 

З А П О В Е Д 

 

№ .РД-13-277-12.11.2018 г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 3400-172 от 05.11.2018 г. на кмета на община Долни чифлик, област Варна (наш № 09-3/05.11.2018 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Долни чифлик, област Варна: 

            Мария Василева Паскова – мл. експерт „Управление и разпореждане с общинска собственост“ в дирекция УТТТОС;

            Дияна Кръстева Димитрова – мл. експерт „Селско стопанство“ в дирекция УТТТОС,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-129 от 09.11.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Долни чифлик, на територията на община Долни чифлик – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Варна.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Долни чифлик, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Варна и Община Долни чифлик.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg