ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК, област Варна

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

 

З А П О В Е Д

 

№  РД-13-277_1-26.11.2019 г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 3400-325 от 18.11.2019 г. на кмета на община Долни чифлик (наш рег. № 09-4(192)/20.11.2019 г.)

 

ИЗМЕНЯМ

            моя Заповед № РД-13-277 от 12.11.2018 г., както следва:

            § 1. В т. 1 думите „Мария Веселинова Паскова – ст. експерт „Управление и разпореждане с общинска собственост“ в дирекция УТТТОС се заменят с думите „Нели Йорданова Маринова – гл. експерт ОПФ в дирекция УТТТОС“.

            § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Мария Веселинова Паскова и се осигури достъп с необходимите права на Нели Йорданова Маринова до КАИС.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Нели Йорданова Маринова, на кмета на Община Долни чифлик, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна и  Община Долни чифлик.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.

                                                                       

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                             

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д

 

№  РД-13-283-22.11.2018 г.

 

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № 3400-198/19.11.2018 г. на кмета на община Долни чифлик (наш       № 09-3 (145)/19.11.2018 г.

 

П О П Р А В Я М

            допусната очевидна фактическа грешка в моя Заповед № РД-13-277/12.11.2018 г., както следва:

 

            Параграф единствен. В т. 1 на заповедта думите „Мария Василева Паскова – мл. експерт“ да се четат „Мария Веселинова Паскова – ст. експерт“.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Долни чифлик, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Варна и Община Долни чифлик.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.

                                                                       

                                           ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. РУМЕН ЯНКОВ

                                                                                   (Съгласно Заповед № РД-13-278/12.11.2018 г.) 

 

З А П О В Е Д 

 

№ .РД-13-277-12.11.2018 г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 3400-172 от 05.11.2018 г. на кмета на община Долни чифлик, област Варна (наш № 09-3/05.11.2018 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Долни чифлик, област Варна: 

            Мария Василева Паскова – мл. експерт „Управление и разпореждане с общинска собственост“ в дирекция УТТТОС;

            Дияна Кръстева Димитрова – мл. експерт „Селско стопанство“ в дирекция УТТТОС,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-129 от 09.11.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Долни чифлик, на територията на община Долни чифлик – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Варна.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Долни чифлик, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Варна и Община Долни чифлик.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.