ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН, област Разград

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Сканирана заповед: 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-238-1 /15.06. 2020 г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 414 от 09.06.2020 г.(наш рег. № 09-2 (119) от 09.06.2020 г.) на кмета на община Цар Калоян, област Разград 

ДОПЪЛВАМ

           Заповед № РД-13-238 от 30.10.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по

геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:

 

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Мейлин Еролова Хасанбашева – гл. експерт в „Общинска собственост и търгове“, се добавя още 1 /едно/ лице, а именно:

 

            Неджмие Салиева Карасюлейманова – специалист „Човешки ресурси“;

           

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Цар Калоян, на началника на СГКК – Разград, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Разград и Община Цар Калоян.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Разград.                     

                                   

                       

                                   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д

№ РД-13-238/30.10.2017 г.

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 656 от 24.10.2017 г. на кмета на община Цар Калоян, област Разград (наш рег. № 09-3 (179) от 24.10.2017 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Цар Калоян, област Разград:

            Метин Селман Карасюлейман – ст. специалист в „Общинска собственост“;

            Мейлин Еролова Хасанбашева – гл. експерт в „Общинска собственост и търгове“,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-138 от  30.10.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Цар Калоян, на територията на община Цар Калоян – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Разград.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на община Цар Калоян и на началника на СГКК Разград, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК Разград и Община Цар Калоян.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Разград.

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        инж. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията.

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти и за издаване на удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн., ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.