Премини към основното съдържание

ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-151-1 от 29.10.2019 г.

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 12-00-136 от 09.10.2019 г. на зам. кмета на община Бяла, област Русе (наш рег. № 09-4 (174) от 10.10.2019 г.

 

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

 

          Заповед № РД-13-151 от 21.07.2017 г. и Споразумения №№ КД-3-23/19.07.2017 г. и КД-3-22/19.07.2017 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър  (АГКК) както следва:

            § 1. В т. 1 на Заповед № РД-13-151 от 21.07.2017 г., се правят следните изменения и допълнения:

            1. Думите „Анита Великова Минева – гл. специалист в отдел БГРН, служебен имейл:Виж имейла..., служебен адрес: област Русе, община Бяла, гр. Бяла 7100, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1“ се заличават;

            2. Точка 1 се допълва с още две лица, а именно:

            „Даниела Николаева Пашкунова – Началник отдел „Общинска собственост“, служебен имейл:Виж имейла..., служебен адрес: област Русе, община Бяла, гр. Бяла 7100, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1“;

            Инж. Лъчезар Петров Дилянов – Началник отдел Благоустройство на територията и гражданска регистрация на населението.“, служебен имейл:Виж имейла..., служебен адрес: област Русе, община Бяла, гр. Бяла 7100, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1“

            § 2. Да се прекрати достъпа на Анита Великова Минева до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).

            § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на Даниела Николаева Пашкунова и Инж. Лъчезар Петров Дилянов до КАИС.

            § 4. В т. 9, ал. 2 от Споразумение КД-3-22/19.07.2017 г. и в т. 12, ал. 3 от Споразумение КД-3-23/19.07.2017 г., се правят следните изменения и допълнения:

            1. Думите „Татяна Петрова Коцева – директор на дирекция Специализирана администрация, служебен имейл:Виж имейла..., тел. 0817/ 72210; 0888652749, факс: 0871/74634, служебен адрес: област Русе, община Бяла, гр. Бяла 7100, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1“ се заличават;

            2. Точка 9, ал. 2 и т. 12, ал. 3 от споразумения №№ КД-3-22/19.07.2017 г. и КД-3-23/19.07.2017 г., се допълват с лицето „Милена Николаева Пачелиева – секретар на Община Бяла, служебен имейл:Виж имейла..., тел. 0817/ 72020; 0887149231, факс: 0871/74634, служебен адрес: област Русе, община Бяла, гр. Бяла 7100, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1“

 

 

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените в § 1, т. 2 и § 4 лица, на кмета на Община Бяла, на началника на СГКК – Русе, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Русе и  Община Бяла.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Русе.

                                               

           

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                               

                                                                                          ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-13-151/21.07.2017 г. 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо Община Бяла, област Русе с наш рег. № 09-3 (21) от 19.05.2017 г. 

Н А Р Е Ж Д А М: 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Бяла, област Русе:        

            Анита Великова Минева – гл. специалист в отдел БГРН, служебен имейл: Виж имейла..., служебен адрес: област Русе, община Бяла, гр. Бяла 7100, ул. „Екзарх Йосив Ι“ № 1;

            Даниела Иванова Борисова – гл. специалист в отдел БГРН, служебен имейл: Виж имейла..., служебен адрес: област Русе, община Бяла, гр. Бяла 7100, ул. „Екзарх Йосив Ι“ № 1,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-23 от  19.07.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Бяла, на територията на община Бяла – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Русе.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Бяла и на началника на СГКК Русе, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК Русе и Община Бяла.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Русе.

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до административната информационна система на кадастъра (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри (наричани в споразумението за краткост “КККР”). Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

3. Приемане и обработване на заявления за предоставяне на услуги и за извършване на изменения в КККР, подавани от гражданите за района на Общината – урбанизирана и неурбанизирана територия.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2, на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя, чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.  

slogan bg