Премини към основното съдържание

ОБЩИНА БРЕГОВО, ОБЛАСТ ВИДИН

Сканирана заповед

 З А П О В Е Д

 

№ РД-13-143/ 11.07.2017 г.

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо рег. № 995/25.05.2017 г. на кмета на община Брегово

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. 1.      Оправомощавам следните служители на Община Брегово, област Видин:

       Пламен Станчев – главен архитект на община Брегово;

          Сашко Димитров – главен специалист ТСУ,

          които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-16 от  11.07.2017 г., сключено между АГКК и Община Брегово, на територията на община Брегово – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

  1. 2.         На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на СГКК – Видин.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Брегово и на началника на СГКК – Видин, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Видин и  Община Брегово.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Видин.

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                         ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

 

slogan bg