Skip to main content

ОБЩИНА БРЕГОВО, ОБЛАСТ ВИДИН

Сканирана заповед

З А П О В Е Д

№РД-13-72/17.03.2021 г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №253/09.02.2021 г. на кмета на Община Брегово, област Видин, 

Н А Р Е Ж Д А М:

    1. Оправомощавам следните служители на Община Брегово, област Видин:

    ● Сашко Кирилов Димитрашков – главен специалист ТСУ;
    ● Пламен Иванов Станчев – главен архитект;
    ● Кремена Стефчова Гогорицова –  заместник-кмет;
    ● Жасмина Красимирова Генчева – главен експерт ТРЗ и СП,

    които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение №КД-3-11 от 17.03.2021 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и община Брегово, област Видин, на територията на община Брегово – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.
    2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Видин.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Брегово, на началника на СГКК – Видин, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Видин и Община Брегово.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Видин.

        
            ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
    ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

 

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл, 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административиата информационна система на Агенцията (КАИС).
(2) Административното обслужване по ал, 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.
1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:
а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;
б)  търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;
в)   оказване на съдействие при заявяване на уелутй и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.
2.  Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:
а) скица на поземлен имот;
б) скица на сграда;
в) схема на самостоятелен обект;
г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.
3.  Приемане на заявления за извършване иа изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.
(3)  Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.
(4)  За официалните документи по ал, 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14), За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи гакеа.
(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg